IPO

InCoax – Gigibit hastighet på 20% av kostnaden för fiber

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar med Gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller nästa generations hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster.

Obs! Erbjudandet är riktat till allmänheten ändast i Sverige och Finland. Detta material utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande att teckna aktier utanför Finland och Sverige. Memorandumet är endast tillgängligt på svenska, en kort teaser finns på engelska och på svenska. Vänligen basera ditt investeringsbeslut på memorandumet i sitt helhet.

Vår berättelse

InCoax i korthet

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar med Gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och är idag det första bolaget i världen som har tagit fram produkter och lösningar för bredbandsaccess över koaxiala nätverk baserat på MoCA Access™.

InCoax har sedan 2016 varit drivande vid utvecklandet av MoCA Access™ 2.5-standarden och är idag aktiv medlem och representerat i styrelsen för Multimedia over Coax Alliance (MoCA®) och bolagets nya produktgeneration, In:xtnd™, bygger på denna standard varigenom bredband med Gigabit-hastighet möjliggörs. MoCA Access™ är en standard för främst flerfamiljshus och bygger på den etablerade och robusta standarden MoCA för hemmanätverk där över 270 miljoner enheter har levererats. En operatör kan med In:xtnd™ erbjuda sina kunder samma prestanda som med fiber, till en bråkdel av kostnaden.

InCoax har sedan tidigare en bredbandslösning bestående av ett CLC-system och modem främst riktad till hospitality-kunder (exempelvis hotell), men har utvecklat en ny bredbandslösning som breddar kundbasen. Den nyutvecklade bredbandslösningen, bestående av både hård- och mjukvara, innefattar tre huvudsystemkomponenter:

  • In:xtnd™ Control.
  • In:xtnd™ Access.
  • In:xtnd™ Manage.

Bolagets operativa verksamhet är fokuserad till Gävle och Malmö i Sverige, där ett trettiotal medarbetare inklusive konsulter är placerade. InCoax vänder sig till tre olika kundgrupper:

  • Kabel-TV-operatörer.
  • Telekom- och fiberoperatörer.
  • Hospitality-kunder.

Bolaget anser att den framtida 5G-utbyggnaden inte är ett hot, utan snarare är en möjlighet. En snabb utbyggnad av 5G-nätet kommer inte att ersätta fasta nät, utan 5G-utbyggnaden kommer även att accelerera utbygganden av det fasta nätet, vilket skapar möjligheter för InCoax. Telekomindustrin driver Fixed-Mobile Convergence, där man strävar efter att kunna använda fasta och mobila nätverk mer integrerat och effektivt.
 

VD har ordet

InCoax står nu inför en kommersialisering av vår nya produktgeneration, In:xtnd™ bestående av hård- och mjukvara, som möjliggör bredband med Gigabit-hastighet i det befintliga koaxiala nätverket i lägenheter till samma kvalitet som en ren fiberlösning kan erbjuda, fast till betydligt lägre kostnad.

För att hantera den kommande branta uppskalningen av InCoax försäljning, har vi succesivt utökat ledningsgruppen under de senaste åren och även anställt ytterligare nyckelpersoner med bred kompetens inom projektledning, produktlansering, försäljning och R&D.

Vi lanserade vår In:xtnd™-lösning i juni 2018 på den stora kabel-TV-mässan Anga Com i Köln, med mycket stort intresse från ledande kabeloperatörer. Sedan mässan har vi blivit kontaktade av många potentiella kunder och partners, som efterfrågar ytterligare produktdemonstrationer. Under hösten har vi demonstrerat vår lösning In:xtnd™ på tre olika mässor, International Broadcasting Convention (IBC) i Amsterdam, Broadband World Forum (BBWF) i Berlin samt Cable Tech Expo (SCTE) i Atlanta, med stort intresse från bland annat telekom- och fiberoperatörer, kabel-TVoperatörer samt systemintegratörer. Det vi märkt på och efter dessa mässor under hösten är att intresset från större operatörer vuxit påtagligt jämfört med tidigare. Vi har för närvarande 14 potentiella kunder som utvärderar och testar våra lösningar. Nästa steg i dialogerna är att ingå avsiktsförklaringar med dessa företag. De initiala volymerna som diskuterats rör sig mellan 1 000 och 100 000 lägenheter beroende på kund. Efter potentiell ingången avsiktsförklaring skulle utvärderingen av bolagets lösning fortsätta i större tester i såväl labbmiljö som ute i lägenheter, vilket vore ett steg mot slutlig order.

Vi har medvetet valt att initialt fokusera på bland annat Tyskland och Schweiz, med många mindre och medelstora kabel-TV-operatörer, stadsnätsoperatörer samt systemintegratörer, vilka i allmänhet har kortare ledtider från diskussion, till test, avtal och utrullning. Även om InCoax initialt fokuserar på mindre och medelstora operatörer för vi även diskussioner med ett flertal stora operatörer, det vill säga tier-1-operatörer. Några av dessa har redan besökt oss i Gävle för att utvärdera vår lösning och vi har förhoppningar om att i närtid kunna ingå samarbetsavtal med även större aktörer på marknaden. Vidare har In:xtnd™ demonstrerats i USA för en av de största bredbandsoperatörerna på den amerikanska marknaden med positivt utfall och de vill gå vidare med utvärderingen, vilket i nästa steg innebär labbtester.

Under min tid som VD har vi även knutit oss närmare vår huvudleverantör, MaxLinear Inc., som är världsledande på tillverkning av chipset. MaxLinear Inc. Har sedan årsskiftet utvecklat nödvändig mjukvara till sitt chipset i ett nära samarbete med oss. Detta samarbete har möjliggjort för InCoax att lansera vår unika lösning, som är en ny disruptiv teknologi på marknaden, och som första bolag i världen kan InCoax presentera en bredbandslösning med 2,5 Gbps över befintlig koaxialkabel som är baserad på den nya standarden MoCA Access™ 2.5. Vi har även deltagit på mässor tillsammans med MaxLinear Inc., exempelvis IBC. Efter det positiva utfallet på denna mässa har MaxLinear Inc. bjudit in InCoax till ytterligare mässor där vi tillsammans visar upp vår In:xtnd™-lösning.

Vår målsättning är att bygga ett världsledande företag. Vi befinner oss i en intressant position med tydliga värdeskapande aktiviteter framför oss och genom Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North möjliggörs säkerställande av finansieringen inför kommersialiseringen av In:xtnd™ så att vi kan ta tillvara på vår first mover-fördel samtidigt som vi breddar vår aktieägarbas, ökar vår trovärdighet mot kunder och leverantörer, blir en mer attraktiv arbetsgivare och skapar ökad synlighet för InCoax.
 

Lösningen

För att kunna erbjuda Gigabit-hastighet i koaxialkabel behöver det finnas fibernät i gatan utanför lägenhetshusen. Den inkommande signalen, via fiber, tas emot av en In:xtnd™ Control som innehåller mjukvaran In:xtnd™ Manage. Signalen går sedan via en diplexer fram till antennuttaget i lägenheterna över det befintliga koaxiala nätverket, där ett In:xtnd™ Access kopplas in och skapar en fungerande bredbandsuppkoppling. Denna bredbandsuppkoppling kan i nuläget nå internethastigheter om upp till 2,5 Gbps nedströms och 2,0 Gbps uppströms. Produkterna är utformade för att endast kräva en kort och enkel installation innan en fungerande bredbandsuppkoppling kan uppnås, detta för att underlätta för kunden.

Bolagets produkter är utformade för att kunna användas tillsammans med andra teknologier samt bygger på nyttjande av befintliga koaxialkablar, som är faktorer som bidrar till att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande gentemot kunderna. MoCA Access™ 2.5-lösningen kan samexistera parallellt med andra teknologier, exempelvis DOCSIS, vilket är en stor fördel för MoCA®-aktörer som InCoax.
 

Marknadspotential

Upp till 500 miljoner lägenheter i bland annat EU, Kina och USA behöver, enligt bolagets bedömning, uppgraderas för att klara av de strategiska mål avseende internethastighet som har satts. Flertalet av dessa lägenheter har redan koaxialkablar installerade, vilka har kapacitet att leverera internethastigheter upp till 100 Gbps med framtida teknikutveckling. Detta innebär att Gigabit-hastigheten kan levereras på befintliga koaxialkablar, utan att fiber behöver installeras i lägenheterna.

På grund av de mycket höga kostnaderna för att bygga ut fiber-till-hemmet (FTTH) för främst flerfamiljshus, finns det i flera stora ekonomier i EU såsom Storbritannien, Tyskland, Italien och Polen en mycket stor potential för kostnadsbesparing genom att använda InCoax In:xtnd™. Med hänsyn till antalet hushåll som behöver få tillgång till internetuppkoppling med Gigabit-hastighet framöver, uppskattar bolaget att marknaden årligen är värd mellan 10-60 miljarder EUR framgent beroende på vilken teknik som används.

På grund av den låga utbyggnaden av FTTH i flertalet stora ekonomier i EU, ser bolaget stor potential för sina produkter främst i exempelvis Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Nederländerna, men även på andra marknader såsom USA.
 

Memorandum kan hittas nedan som en bilaga till detta material. Vänligen basera ditt investeringsbeslut på memorandumet i sitt helhet.