Aktie
Runda stängd

Ahola Transport - Börsintroduktion och nyemission

Ahola Transport är ett familjeföretag vars verksamhet startade 1955. Sedan dess har verksamheten utvecklats till att bli ett ledande transportföretag i Norden och Baltikum. Från början av 2008 erbjuder vi även transporter till CEE-länderna.

I Aholas IPO mottar man teckningar från både Finland och Sverige. De som deltar genom Invesdor måste vara finländare. Fortskridningsbalken visar teckningar gjorda genom Invesdor och de andra teckningsplatserna (mer information i Use of funds-sektionen nedan).

Prospektet har godkänts av Finlands Finansinspektion (den officiella svenska versionen samt den inofficiella finska översättningen) och den tillagda presentationsutökningen finns bifogad i slutet av pitchen, i Documents-sektionen.

Vår berättelse

Vi stod på Lastbilscentralen i Karleby en tidig höstmorgon under 1964, min pappa och jag. Traktens förare var församlade för att dela upp dagens körningar mellan sig. Så ropades ett lite krångligare uppdrag ut: några grustransporter till en cementfabrik i en grannkommun, där en nitisk förman krävde att vi skulle komma vid vissa klockslag. De övriga chaufförerna tvekade lite inför det extra ansvaret, men pappa tog uppdraget och sa till mig: ”Vi får väl höra med honom hur han vill ha det, så går det nog bra!”

Hans Ahola
VD

VERKSAMHET OCH HISTORIK

Ahola Transport är en logistikkoncern med huvudkontor i Karleby, Finland. Verksamheten har pågått i sextio år, och har hittills ägts av samma grundarfamilj. Under denna tid har verksamheten utvecklats till en väl etablerad leverantör av transport- och logistiktjänster till ett stort antal kunder i Sverige, Finland, Baltikum och CEE-länderna.

Bolaget har idag cirka 200 anställda runtom i Europa med en majoritet i Finland. Bolagets omsättning har under många år uppvisat en stabil och konsekvent ökning, och uppgår under innevarande tolvmånaders- period till ca 100 MEUR. Av den totala omsättningen härrör ca 38 procent från den finska marknaden.

Aholas verksamhet skiljer sig i ett viktigt avseende från de traditionella transportföretagens arbetssätt: Logistiktjänsterna utformas efter kundernas behov, och inte efter befintliga linjenät, turlistor och omlastningsterminaler. Kundföretagens transportbehov analyseras noggrant, och i många fall utgör snart Aholas tjänster en integrerad del av kundens produktions- och logistikfunktioner.
 

DYNAMISKA TRANSPORT- OCH LOGISTIKTJÄNSTER

Aholas eget kundanpassade logistik- koncept benämns som ”dynamiska transport- och logistiktjänster”. Detta koncept bygger kortfattat på att i så stor utsträckning som möjligt tillhandahålla direkttransporter och att minimera eller eliminera behovet av omlastningar. Dessa dynamiska transport- och logistiktjänster ligger väl i tiden och har i grunden lett till att bolaget idag har avtal med många stora koncerner med anläggningar och kunder runt Östersjön och Europa; med varumärken kända runt hela världen.
 

En viktig omvärldsfaktor som talar för fortsatt tilltagande efterfrågan på strikt kundanpassning av logistiktjänster, utgörs av tillverkande företags allt mer trimmade produktions- och leveransplaneringsprinciper. Ahola koncernens koncept kring dynamiska logistiktjänster har vuxit fram parallellt med den nordiska tillverkande industrins successiva införande av så kallad ”lean production” och kan leda till sänkta kostnader, minskad kapitalbindning och högre leveranssäkerhet. I goda konjunkturlägen innebär dessa principer högre vinstmarginaler, liksom att produktionen snabbare kan anpassas efter nedgångar i efterfrågan.
 

EGET IT-SYSTEM

Via dotterbolaget OY Attracs AB drivs utvecklingen av Aholas eget affärssystem, Attracs Online. Systemet innehåller unika funktioner för att i en och samma miljö skapa dynamiska rutter för individuella körningar, realtidskalkyler och full visibilitet kring hur varje enskilt transportuppdrag framskrider. Attracs Online, utgör ett väsentligt verktyg för det dagliga planerings- arbetet och ger Ahola en tydlig konkurrensfördel på en marknad som alltmer präglas av krav på dynamisk logistik.
 

SPECIALTRANSPORTER

En viktig del av Aholas flexibla logistikerbjudande består i att kunna erbjuda komplicerade transporter av skrymmande, tungt eller känsligt gods. Dessa tjänster utförs av dotterbolaget Oy AT Special Transport AB, som äger och opererar speciella lastfordon, och som har den särskilda kompetens som krävs för planering, ledning och genomförande av denna typ av projekt.


AHOLAS TRANSPORTHUBBAR

Ahola driver tre så kallade transporthubbar, där omlastning kan ske snabbt med hjälp av truckar försedda med avancerade terminalutrustning som är uppkopplade mot den centrala transportplaneringsavdelningen. Transporthubbarna utgör inte traditionella av- och pålastningsterminaler, utan består snarare av större plana ytor med väderskyddande överbyggnader där lastfordonen kör in för kortvariga lastoptimeringar. Ingen lagring sker vid transporthubbarna, utan enskilda godsförsändelser flyttas snabbt om mellan fordonen för effektivare vidareförmedling. Varje rörelse som utförs i transporthubbarna beordras i förväg av den centrala produktionsledningen, som i realtid får kvittens när rörelsen genomförts. De planerade lastoptimeringarna beslutas med hjälp av optimeringsfunktionerna i Aholas eget affärssystem Attracs Online.
 

KUNDER

Ahola har i dagsläget cirka 1000 aktiva kundföretag. Ingen enskild kund representerar dock mer än ca tio procent av bolagets omsättning. De tio största kunderna representerar ca 38 procent av koncernens omsättning. Verksamheten är således inte särskilt känslig för eventuell förlust av någon enskild storkund. Emellertid vill Ahola upprätthålla långa affärsrelationer med sina kunder. Detta görs genom utarbetande av individuella logistiklösningar i samråd med kundföretagen. Många av bolagets affärsrelationer inleddes för flera årtionden sedan, och uppvisar varaktigheter som är ovanliga i den konkurrensintensiva transportbranschen.

Vår affärs- och marknadssituation

Ahola har under den senaste tioårsperioden genomgått en kraftig omsättningsökning. Denna tillväxt har medfört behov av kostnadsöversyn och effektiviseringsåtgärder.

Under 2013 inleddes ett program för att öka EBIT- marginalen i koncernen. Åtgärderna syftar framför allt till att skapa beständiga marginalförbättringar, snarare än att uppnå tillfälliga besparingseffekter, och har redan inneburit en gynnsam resultatpåverkan. Den första milstolpen i programmet inföll vid utgången av 2014, då kostnadsbesparingar om närmare € 2M hade uppnåtts, jämfört med kostnadsnivån under 2013. Programmet har följts upp och målsättningarna ha förnyats inför 2015.

Det genomgripande programmet är en av de strategiska hörnstenarna i Bolagets långsiktiga ekonomiska strategi. Programmet utgör, genom de förväntade och redan uppnådda resultaten, en av de viktigaste skälen till
att Styrelsen i Ahola valt att offentliggöra Bolagets övergripande ekonomiska målsättning att uppnå ett dubblerat EBIT-resultat inom fem år under fortsatt omsättningstillväxt.

Aalto Capital har utvärderat situationen enligt följande:

Fortsatt tillväxt är sannolikt, största bakomliggande drivkraft kan antas vara marknadens ökande efterfrågan på allt snabbare leveranser. Effektivare produktionsprocesser och undvikande av bundet kapital i form av stora lager, är exempel på efterfrågans och behovets tillväxt.

Bolagets EBIT-nivå har rört sig mellan 1-2% under de senaste åren. Ahola Transport har historiskt sett varit lönsammare än de senaste åren, EBIT-nivån har generellt legat på 5% nivå. Bolaget har inlett ett program för att öka EBIT-marginalen i koncernen, det övergripande ekonomiska målsättning att uppnå ett dubblerat EBIT-resultat inom fem år. Programmet behandlar bl.a. förbättring av det rörliga lagrets marginaler, service av lager och rationalisering av underhåll samt effektivisering av organisation och personal.

Programmet har redan inneburit en gynnsam resultatpåverkan, trots att volymerna marginellt minskat har Bolagets EBIT vuxit. Resultatet påfrestas utöver detta av engångskostnader av storleksordning EUR 0.5 m. Enligt Bolaget uppgår kostnadsinbesparingarna i slutet av räkenskapsåret till ca. EUR 2 m.

Programets framgång samt målsättning att uppnå ett dubblerat EBIT-resultat inom fem år, är centrala för bolagets värdemässiga utveckling.

Ahola Transport äger inte fastigheter/redskap i vid utsträckning, balansräkningens resultat är ca. EUR 22 m. Företagsmodellen möjliggör stor omsättning i förhållande till balansräkningen och samtidigt effektiv avkastning.

Investeringsbehoven är måttliga, enligt bolaget kommer de på årsnivå uppgå till ca. EUR 0.6 m.

Trots rätt blygsam lönsamhet genererar bolaget starkt pengaflöde.

Vårt team

Vårt team

Ahola Transports nyckelpersoner presenteras nedan.

Hans Ahola

VD från år 1981

Aktieägande: Hans äger indirekt genom Ahola Group 50,1 procent. Hans innehar en MBA-examen från Jyväskylä Universitet, och har under hela sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt att bygga upp Ahola-koncernen till vad den är idag.

Rickard Snellman

Business Controller

Aktieägande: 17 200 B-aktier Rickard är ekonomie magister och har tidigare arbetat som IT-ansvarig inom Aholakoncernen.

Stefan Kaptens

CFO

Aktieägande: 2 000 B-aktier Stefan är ekonomie magister och tidigare verksam som av Centralhandelskammaren godkänd revisor vid Ernst & Young.

Martti Vähäkangs

Styrelseordförande

Martti är civilekonom och styrelseordförande i Oy Snellman Ab, ett familjeägt livsmedelsföretag med 60-årig verksamhet i Jakobstad, Österbotten. Vähäkangas var fram till 2014 även styrelseordförande i Snellman-koncernens åtta koncerndotterbolag.

Anette Björkman

Ledamot

Anette är doktor i företagsledning och organisation vid Svenska Handelshögskolan i Finland, och arbetar som verksamhetskonsult vid Trivector LogiQ AB. Björkman har tidigare arbetat på Maersk Procurement (A.P. Møller-Maersk) som utvecklare och koordinerare av utbildningar för företagets globala inköpare, samt som försäljare av speditionstjänster i Kina med fokus på frakter mellan Norden och Kina.

Lars Ahola

Ledamot

Lars har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat i olika befattningar i Ahola-familjens koncernbolag. Han har indirekt aktieägande genom Ahola Group, av vilken Lars äger 16,63 procent.

Nils Ahola

Ledamot

Nils är utbildad inom ledningsarbete och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat i olika befattningar i Ahola-familjens koncernbolag, han började som chaufför. Under de senaste åren har han ansvarat för bolagets fleet trading, alltså transportlagrets försäljning. Han har indirekt aktieägande genom Ahola Group, av vilken Nils äger 16,63 procent.

Ida Saavalainen

Ledamot och styrelsens sekreterare

Ida är ekonomie magister och Ahola Groups VD. Hon äger 12 000 B-aktier i Ahola Transport.
Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Beroende av nyckelpersoner
Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det föreligger risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor i den konkurrens som råder med andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget och om nödvändiga nyckelpersoner inte rekryteras kan det få negativ inverkan på verksamheten.

Uteblivna försäljningsframgångar
Det föreligger risk att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga omsättningsvolymer för att förväntad expansion eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas som förväntat kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga försämras.

Konkurrens
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning av en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning och förlorade marknadsandelar. Vidare kan företag med internationell verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.

Politiska och regulatoriska risker
Ahola Transport är verksamt i ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Förmåga att hantera tillväxt I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas kontinuerligt. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen
Det är inte säkert att de marknader på vilka Bolaget är verksamt uppvisar förväntad tillväxt och bestående affärsmöjligheter. Det föreligger således risk att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer, med begränsningar av intäkter och expansionsmöjligheter tom tänkbara konsekvenser.

Risker associerade med företagsförvärv
Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål. Det föreligger risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.
 

Beroende av kontrakterade åkerier
Bolaget är beroende av tillgången till avtalsåkerier. Även om tillgången förväntas vara god även i framtiden kan förändringar på åkerimarknaden som påverkar utbudet av åkerier leda till en sämre tillgång till transportkapacitet och därigenom påverka Bolagets tillväxt och resultatutveckling negativt.
 

Leasingfinansiering
Koncernens fordonsflotta är till stor del finansierad genom leasing. Detta innebär att rådande räntelägen, Bolagets finansiella ställning och andra omständigheter på finansmarknaden kan påverka kostnadsbilden. Skulle leasingvillkoren generellt försämras föreligger risk för försämrad lönsamhet och därmed reducerade eller uteblivna möjligheter till utdelning. Vid leasingperiodernas slut har Bolaget åtaganden om inlösen av fordon. Skulle Bolaget misslyckas att avyttra dessa till tillfredsställande priser kan detta också påverka resultatet negativt.


Valutarisker
Då Bolaget har kunder och enheter i olika länder och därmed handlar i olika valutor föreligger alltid risk för kursförluster på grund av valutakursernas växling.

Pågående anslutning till värdeandelssystem

Bolaget är inte ännu anslutet till värdeandelssystemen, Euroclear Finland och Euroclear Sweden. Ifall anslutningen fördröjs från det planerade eller ifall Bolaget ej godkänns för anslutning, finns risk att första handelsdag blir senare än beräknat eller att bolagets aktie ej kan noteras i Aktietorget (ifall Bolaget ej godkänns för anslutning).