Aktie
Runda stängd

Abacus Diagnostica – snabba och pålitliga testresultat

På Abacus eftersträvar vi en framtid där läkaren under det första mottagningsbesöket kan fastställa patientens diagnos med ett laboratorietest och att man inte behöver vänta flera dagar på testresultaten.

Vår berättelse

På Abacus Diagnostica är vårt mål att testningen, det vill säga diagnostiken, av smittsamma sjukdomar inom hälsovården skulle ske enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. Vi på Abacus anser att alla borde ha möjligheten att få pålitliga testresultat genast under det första mottagningsbesöket – vare sig det rör sig om en patient med symtom på tarm-, luftvägs- eller hudinfektion och oavsett om patienten är barn eller vuxen och oavsett om sjukdomen är akut eller redan länge har gett symtom. Då man får testresultaten snabbt kan man även förebygga spridningen av smittkedjor effektivt.

I idealfallet blir det ingen väntetid; en antibiotikaresistent bakterieinfektion i liggsåret på en åldring i servicehemmet konstateras och behandlas lokalt innan infektionen sprider sig till blodcirkulationen, antibiotika ordineras inte när man är snuvig och har influensa – och diagnosen för en feberpatient som exponerats för coronaviruset klarnar redan under det första läkarbesöket. Det här är vår vision.

Vi erbjuder en möjlighet att investera i ett snabbt växande företag med positivt kassaflöde och en hög exit-potential.

Fastställande av diagnos – hur och varför?

Vid smittsamma sjukdomar används diagnostik för att identifiera sjukdomsalstraren. Med diagnostiska tester kan man försöka hitta själva sjukdomsalstraren (bakterie, virus eller delar av dessa) eller de antikroppar som kroppen utvecklar när främmande bakterier eller virus kommer in i kroppen. Tester som identifierar sjukdomsalstrare utifrån deras genetiska material (DNA eller RNA) kallas ofta för ”PCR-test”, vilket avser den genkopieringsteknik som används i dem, PCR (polymeraskedjereaktion). På Abacus använder vi just denna teknik.

Skillnaderna i testningssätt har under coronaepidemin flera gånger lyfts fram i offentligheten: Med PCR-tester kan man få tag i alla akuta smittor, vilket är kritiskt om man vill förhindra spridning av sjukdomen. Antikroppsundersökningar avslöjar å sin sida en infektion man redan har haft och med dem kan man konstatera om personen eventuellt har utvecklat en resistens mot sjukdomen. Antikroppsundersökningar kan även påvisa en smitta som gått förbi nästan symtomfritt och resistens som erhållits med hjälp av vaccin. PCR- och antikroppsundersökningarna är helt olika i det praktiska laboratoriearbetet och analyserna görs nuförtiden med olika apparatur.

Vid hanteringen av smittsamma sjukdomar har vardera testningssättet sin egen, betydelsefulla roll och därför vill vi i framtiden tillhandahålla en unik helhetslösning för att underlätta läkarnas och laboranternas arbete. Med nästa generations system GenomEra 2+ (Ge2+), som vi har planerat, kan man snabbt, tillförlitligt och kostnadseffektivt identifiera både sjukdomsalstrare och utvecklade antikroppar med en och samma apparat genast under det första mottagningsbesöket.

Priset på att vänta

En fördröjning i att kunna identifiera en smittsam sjukdom och ställa diagnos spelar en stor roll för såväl individen som samhället. Att snabbt få rätt diagnos är en förutsättning för rätt vård och brytande av smittkedjor – i värsta fall leder en fördröjning till en mänsklig tragedi om personen dör i en sjukdom som hade kunnat förhindras med diagnos och vård i rätt tid.

Under coronapandemin har de kostnader och effekter som en okontrollerad smittsam sjukdom orsakat kunnat ses globalt på både samhälls- och individnivå. Nu förstår man bättre innebörden av att kunna sätta in snabba och effektiva åtgärder i rätt tid för att kontrollera infektionssjukdomar. Vi tror att en ökad medvetenhet i framtiden förändrar beteendet så att man kommer att fästa mer uppmärksamhet vid att bryta spridningsvägarna även för andra virus. Största delen av laboratoriediagnostiken görs dock fortfarande i stora centrallaboratorier, där man har den specialutrustning som behövs för undersökningarna, separata lokaler för hantering av prover och placering av utrustning samt tillräckligt mycket utbildad personal. Vägen från läkarmottagningen till provtagning och transport av proverna till laboratorierna för undersökning tar tid, så man kan bli tvungen att vänta flera dagar på att diagnosen blir laboratorieverifierad.

Patientnära testning, ”point-of-care” (POC)-diagnostik är ett alternativ till testning som görs i centrallaboratorier. POC-testerna görs nära patienten och patientproverna skickas inte till externa laboratorier. För att patientnära testning ska vara lönsam måste utrustningen vara mångsidig, lättanvänd och ha förmånliga totala kostnader. Den största fördelen med patientnära testning är att patienten kan få en verifierad diagnos – och därmed  rätt vård – snabbt även på mindre vårdenheter. Den tid som sparas vid diagnostik för infektionssjukdomar sparar liv och samhällets totala kostnader.

Fast track kuva Abacus

Systemet Ge2+, som vi håller på att utveckla, lämpar sig för patientnära testning och det planeras från början till slut med användaren i fokus. Vi förstår att enkel användning minskar risken för misstag och möjliggör även utbildning av nya användare utan någon längre introduktion. I slutändan ser alltså läkaren och patienten användbarheten som resultat som är ”rätt första gången” samt som minskade kostnader på vårdenheten och som en bättre kundupplevelse.

 

Varför investera i Abacus?

1) Snabbt växande marknad och minskning av globala problem inom hälsovården

Vår bransch, det vill säga patientnära testning av infektionssjukdomar, är en av de snabbast växande marknaderna inom diagnostiken och den årliga tillväxten förväntas vara 14,4 procent. Coronapandemin snabbar på tillväxten ytterligare. Coronapandemin och den antibiotikaresistens som överanvändningen av antibiotika har medfört är båda allvarliga globala hälsohot. Snabb och pålitlig diagnostik spelar en nyckelroll i bekämpningen av dessa.

2) Måttlig värdering och stor exit-potential

Under de senaste åren har stora aktörer i branschen köpt upp flera referensbolag. Köpesumman för företag också i tidigt skede har varit upp till 450 miljoner dollar. Exempel på företagsförvärv i branschen är exempelvis förvärven av Iquum och StatDX. Roche köpte Iquum år 2014 för cirka 450 miljoner dollar och Qiagen köpte StatDQ för cirka 191 miljoner dollar år 2018.

Vårt mål är att göra Ge2+-systemet till det mest mångsidiga testsystemet för patientnära testning och så att det skulle svara mot kundernas behov bättre än de nuvarande lösningarna. Därmed möjliggör en ökad användning av vår nuvarande teknik via Ge2+ en avsevärd värdestegring från den nuvarande nivån på 9,5 M€.

3) Låg teknik- och marknadsrisk

Vår teknik fungerar bevisligen: flera års rutinmässig användning med kunder samt flera vetenskapliga publikationer. I det nya systemet inkluderar vi vårt PCR-kunnande som vi använder i våra nuvarande produkter och som vi har utvecklat i 15 års tid samt det massiva antikroppskunnande som våra grundare besitter och som finns i Åbotrakten. Vi håller alltså inte på att uppfinna hjulet på nytt, utan vi paketerar fungerande och bra lösningar i ett nytt system på ett smart sätt.

Vi har flera års erfarenhet av den internationella diagnostikmarknaden och därmed den nyaste marknadskunskapen och -förståelsen. Dessutom har vi de tillstånd och kvalitetssystem som krävs i branschen samt färdiga försäljnings- och partnernätverk.

4) Företag med positivt kassaflöde och brett produktsortiment

Vi är ett av de få företag som drar märkbar ekonomisk nytta av coronapandemin. Vi har mångfaldigat vår testförsäljning, som ger bra marginal, i april–maj och vi har nu ett starkt positivt kassaflöde, vilket är sällsynt för tillväxtföretag i branschen. Även om coronaviruset har gett oss en jättestor topp i försäljningen är vi inte beroende endast av försäljningen av coronatestet. Vår apparatpark växer snabbt nu och största delen av våra kunder använder även andra tester vid sidan av coronatestet. Vi tror att detta tillsammans med våra nya tester kommer att ge oss en betydande omsättning för flera år framöver.

Liikevaihtokuvaaja

5) Megatrenderna stöder tillväxten och verksamheten är ansvarsfull

Klimatförändringen hämtar tropiska sjukdomar allt längre norrut och Abacus har den teknik som behövs för att diagnostisera dessa sjukdomar, vilket betyder att de kan behandlas och bekämpas effektivare. Som finländsk aktör är ansvar och hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet och vi kommer att satsa ännu mer på dessa. Vi arbetar redan för att få ett ISO 14001-miljöledningscertifikat och vi håller på att sammanställa ett skriftligt ansvarsprogram. Vi sköter om vår personal, vilket kan ses som en mycket liten personalomsättning och ett välfungerande team. 

Abacus i ett nötskal

Abacus grundades 2004 som ett spin-off-företag från bioteknikinstitutionen vid Åbo universitet. De professorer och forskare som grundade företaget har kommersialiserat flera uppfinningar med universitetsbakgrund – och på det sättet började också vår historia. Under de första åren utvecklade vi teknologiplattformen och år 2009 bestämde vi oss för att fokusera på diagnostik av infektionssjukdomar. De nuvarande huvudägarna Arctic Partners och dåvarande Aloitusrahasto Vera (numera Innovestor Ventures) kom med samma år. Vi fick vårt första paneuropeiska försäljningstillstånd, det vill säga CE-märkning av vårt GenomEra-testsystem i slutet av 2010, varefter vi har utvecklat tekniken och systemet ytterligare och infört nya tester på marknaden. För närvarande säljer och tillverkar vi nio olika CE-godkända produkter och dessutom coronavirustest med koncession från Fimea. Under åren har vi samlat in cirka 8,5 miljoner euro extern finansiering. Vi har redan levererat över 150 GenomEra-system och vi förväntar oss att produktionen och försäljningen mångfaldigas i år tack vare den starka tillväxt som coronaviruset medfört. Vi har uppnått ett positivt kassaflöde och planeringen av det nya Ge2+-systemet, som kommer att revolutionera diagnostiken, har redan kommit en god bit på väg.

 

Vår affärs- och marknadssituation

Marknadens storlek och tillväxthastighet

Den globala diagnostikmarknaden har år 2019 bedömts uppgå till cirka 16 miljarder dollar och växa med 6,2 procent om året. Vår viktigaste målmarknad, det vill säga marknaden för molekylär patientnära testning har bedömts uppgå till 1,72 miljarder dollar år 2019 och före den tillväxttopp som coronaepidemin medförde var prognosen för följande femårsperiod +14,4 procent. Vår andra målmarknad, marknaden för patientnära testning med antikroppsbestämning, förväntas växa med 12,7 procent och uppnå en volym på 2 miljarder dollar före 2025. Marknaderna för enskilda tester är också stora; till exempel bedömdes marknaden för influensatestning uppgå till cirka 1,08 miljarder dollar år 2018 och växa med cirka 9 procent om året. Marknaden för enskilda paneltester kan vara avsevärt större, eftersom man med paneltester kan bestämma flera sjukdomsalstrare ur samma prov med ett test. Till exempel bedömdes den globala marknaden för testning av luftvägsinfektioner uppgå till 5 miljarder dollar år 2016 och marknaden för testning av tarminfektioner uppskattas nå upp till 6,1 miljarder dollar år 2027.

Våra produkter

Testsystemet GenomEra CDX 

Vårt testsystem omfattar engångstestchips, själva apparaten samt ett program som tolkar testresultaten. De extremt enkla testchipsen är kärnan i Abacus teknik och produkter. I dessa kombineras 15 års PCR-kunnande med Abacus patenterade teknik där reagenserna fästs direkt på en formsprutad plastdel och ett testchip av aluminiumfolie. Vår produktionsprocess kräver inte den dyra och svåra frystorkningsmetod som de flesta av våra konkurrenter använder. Tack vare de låga tillverkningskostnaderna kan vi prissätta våra produkter på ett konkurrenskraftigt sätt och fortfarande få en bra marginal. För bestämningen används så kallad tidsupplöst fluorometri som förbättrar bestämningens känslighet och pålitlighet jämfört med sedvanliga lösningar.

laitekuva

Användaren av GenomEra gör en enkel och snabb förbehandling (förbehandling för coronatest), tillsätter patientprovet som ska analyseras på testchipet, för in chipsen i apparaten och startar programmet, varefter apparaten försluter testchipsen permanent. Varje chip har en individuell streckkod som anger för apparaten vilken bestämning som ska göras på respektive prov och identifierar resultaten patientspecifikt utan behov av personbeteckning/-nummer. Upp till fyra bestämningar kan göras på en gång på ett prov. Efter cirka en timme är analysen klar och programmet rapporterar resultaten automatiskt som positiva eller negativa och överför resultaten till ett informationssystem, om så behövs.

Ge2+ – nya generationens testsystem som håller på att utvecklas

Största delen av den finansiering som nu samlas in kommer att användas för att utveckla den nya generationens testsystem. I systemet utnyttjas Abacus kompetens och teknik som har erhållits och utvecklats med stöd av Abacus nuvarande testsystem GenomEra, och som kommer att paketeras i ett helt nytt format. Lättanvändbarhet, snabbhet och mångsidighet kommer att vara säljargumenten för Ge2+. Eftersom bestämningen görs med den torrkemi som utvecklats för GenomEra, är det enkelt att överföra de existerande bestämningarna till den nya plattformen. Vårt mål är att skapa marknadens mest lättanvända system, med unika egenskaper.

En unik egenskap hos Ge2+ kommer att vara att PCR- och antikroppstester kombineras på samma plattform. Således kan man till exempel för coronavirus använda samma apparat för att konstatera en akut infektion med PCR-metoden samt för att konstatera en tidigare eller utdragen infektion med hjälp av antikroppar. 

Vid PCR-bestämning kan Ge2+ identifiera upp till elva bakterier eller virus ur ett prov, vilket betyder att till exempel alla viktigaste alstrare av luftvägsinfektioner kan upptäckas på en gång. För antikroppstesternas del är vårt mål att rapportera tre olika resultat per prov, till exempel kan olika antikroppskategorier rapporteras separat. Tack vare torrkemin hålls tillverkningskostnaderna nere och på det sättet kan vi säkra konkurrenskraftiga priser och höga marginaler. 

Vårt mål är att lansera Ge2+ i slutet av 2022 och införa ett stort testsortiment, som även omfattar så kallade game changer-tester, som konkurrenterna för närvarande inte erbjuder. Sådana tester är bland annat antikropps- och PCR-tester för kikhosta samt ett paneltest för tropiska sjukdomar. Med dessa kliniskt viktiga tester kan vi snabbt utöka maskinparken. När maskinparken är tillräckligt stor kan vi stegvis även lansera tester som utsätts för hårdare konkurrens.

Varför kombinera PCR- och antikroppstestning?

PCR-metoden har konstaterats vara överlägsen för diagnostik av många infektioner, eftersom PCR kan upptäcka rentav enskilda molekyler – denna känslighet uppnås inte med något annat diagnostiskt test. Utöver överlägsen känslighet är ett välplanerat PCR-test mycket exakt, det vill säga specifikt. Av dessa orsaker har PCR åsidosatt många andra metoder och PCR används nästan uteslutande till exempel för påvisande av coronavirusinfektioner eller könssjukdomar.

PCR kan emellertid inte användas för antikroppar, och för detta ändamål behövs antikroppstester. Antikroppar spelar en viktig roll vid behandlingen av vissa infektioner, såsom mässling, kikhosta och coronavirus.

Det finns en del PCR-apparater som lämpar sig för patientnära testning och framför allt inom influensatestning är konkurrensen hård. Däremot finns det nästan inga pålitliga antikroppsbestämningar som lämpar sig för patientnära testning – och vi känner inte till ett enda patientnära testsystem som skulle kombinera dessa två teknologier. Det är inte alltid enkelt att kombinera två olika teknologier. Abacus starka sida är vårt unika kunnande beträffande båda teknologierna och förmågan att kombinera dem i en apparat.

Inom hälsovården är införandet av en ny apparat alltid en omfattande process och därför gynnas så lättanvända och mångsidiga system som möjligt vid anskaffning. Genom att kombinera två teknologier i samma system uppnås ett mer omfattande tillämpningsområde och en unik konkurrensfördel.

Vårt testsortiment 

Redan nu tillhandahåller vi ett av de största testsortimenten i vårt marknadssegment. Coronavirustestet är den senaste nykomlingen. Under hösten ska vi lansera ett test för hjärnhinneinflammation på marknaden samt ett kombitest, som kan användas för att upptäcka coronavirus samt A- och B-influensavirus på en gång. I dagsläget omfattar vårt testsortiment norovirus, influensa, RS-virus och MRSA-sjukhusbakterie, pneumokock, grupp B-streptokock och bakterien C. difficile, som orsakar antibiotikadiarré. På vår webbplats finns det mer information om våra tester.

Genomera test

Intäktsmodell

Vi använder den för branschen typiska så kallade razor-razorblade-modellen, där apparaten säljs så billigt som möjligt medan konsumtionsartiklar säljs med hög marginal. Motsvarande intäktsmodell används bland annat för kaffekapslar, bläckstråleskrivare och naturligtvis rakhyvlar.

Normalt säljer vi apparaterna till en distributör som förlägger apparaten hos slutkunden utan engångsavgift. Då sätter distributören apparatpriset till testpriserna. I Finland har även modellen med apparater som tjänst blivit vanligare under de senaste åren. Enligt denna betalar slutanvändaren endast för antalet rapporterade patientresultat.

Marknadstrender

Det finns två klara och sinsemellan avvikande trender inom branschen: enheter som producerar hälsotjänster går samman och centraliserar sin verksamhet, men samtidigt växer distribuerad patientnära testning, det vill säga den marknad som Abacus är verksam inom, allra snabbast. Man önskar få testresultat beträffande smittsamma infektionssjukdomar så fort som möjligt, vilket betyder att distribuerad testning är det enda alternativet. Det kostar tid och pengar att skicka prover till centrallaboratorier, så man är beredd att betala avsevärt mer för patientnära testning än för motsvarande test i ett centrallaboratorium. Med tanke på de totala kostnaderna är patientnära testning oftast förnuftigt.

Konkurrenssituation

För coronavirusets del är pålitlig och tillräcklig tillgång ett av de viktigaste urvalskriterierna när man ska välja test. Det råder brist på många råvaror i branschen, och även om tillgången till tester redan har förbättrats en del är tillgången till många tester fortfarande begränsad och osäker. Vi har ett utmärkt rykte som en pålitlig leverantör och vi har lyckats hålla alla våra leveranslöften. Vi har dock varit tvungna att avsevärt begränsa till vem vi lovar leverera tester. Som ett inhemskt företag prioriterar vi leveranser i Finland.

I en normal marknadssituation är de viktigaste anskaffningskriterierna ett omfattande testsortiment, snabbhet, lättanvändbarhet, pålitlighet bra och kompetent kundservice samt kostnadseffektivitet. GenomEra är ett av marknadens mest balanserade lösningar till ett kostnadseffektivt pris. Våra viktigaste konkurrensfördelar är ett omfattande och växande produktsortiment, utmärkt kundservice, konkurrenskraftiga priser samt pålitliga tester.

Av konkurrenterna finns det skäl att nämna de två marknadsledarna inom sina segment, nämligen Cepheids GeneXpert och Biomeriéux’ Filmarray. I testerna från dessa två är man tvungen att använda flera olika frystorkade, fuktkänsliga reagenser. Frystorkning och mekaniskt komplicerade testkassetter medför höga produktionskostnader. Tack vare Abacus patenterade teknik behövs ingen frystorkning och testerna är enkla att tillverka. Detta sänker produktionskostnaderna avsevärt. Dessutom tål Abacus patenterade torrkemi fukt relativt väl, liksom varierande temperaturer. För kunderna kan detta ses som förmånliga priser och tester som håller väl.

Vi har genomfört en marknadsundersökning utifrån de preliminära specifikationerna och testsortimentet för Ge2+. Responsen från slutanvändarna och distributörerna har varit utmärkt och intresset för systemet är stort. Marknadsundersökningen stöder starkt våra planer på att kombinera PCR- och antikroppstestning i ett och samma system. Särskilt intresserade av Ge2+ är man i mindre enheter inom hälsovården. Ett stort testsortiment och användbarhet är något som betonas allt mer på marknaden. Vi har redan ett av marknadens största testsortiment – och vi vill göra Ge2+ till det mest lättanvända systemet på marknaden. 

Market needs

Målkunder

Våra nuvarande målkunder är små och medelstora sjukhuslaboratorier som saknar specialkompetens, utrymmen och utrustning för den i normala fall krävande molekyldiagnostiken.

Målkunder för Ge2+ är allt mindre enheter inom hälsovården samt jourlaboratorier och avdelningar på större sjukhus, där snabb diagnostik behövs för infektionssjukdomar. Testbehoven på dessa ställen är små för en enda teknologi och enskilda tester, men med en stor testportfölj och en kombination av två teknologier utgör de små enskilda testmängderna tillsammans en stor volym. Då kan personalen också på mindre ställen upprätthålla sin testningsvana och apparatinvesteringen är ekonomiskt förnuftig.

Försäljnings- och distributionskanaler

Alla GenomEra-produkter säljs via distributörer. Det här är typiskt för branschen.  Vi har valt den här strategin för att kunna fokusera på vårt kärnkunnande och vi inte ska behöva använda jättelika summor på att bygga upp ett eget försäljningsnätverk. Våra distributörer är ofta ledande aktörer i respektive land och en av dem är den globala jätten Abbott. För närvarande omfattar Abacus distributionsnätverk en stor del av Europa samt utvalda länder i Mellanöstern och Fjärran Östern. Vi har aktivt utökat och uppdaterat vårt distributionsnätverk under de senaste åren. I den rådande coronasituationen är efterfrågan så stor att vi har tvingats låta bli att öppna nya länder och koncentrera oss på att leverera en tillräcklig mängd produkter till våra nuvarande distributörer. Vi kommer att fortsätta utveckla distributionsnätverket när produktionskapaciteten medger det.

Vi diskuterar om att öppna de två största marknaderna, USA och Kina, tillsammans med en lokal aktör. Med detta arrangemang skulle de dyra och krävande registreringarna skötas av partner och samtidigt kunde vi uppnå en så snabb försäljningsökning som möjligt.

Lagstiftning

In vitro-diagnostiken är strikt reglerad och vi har redan flera år haft de erforderliga tillstånden och kvalitetscertifikaten. Under de närmaste åren kommer en stor förändring att ske i Europa när den nya IVD-förordningen träder i kraft. En av de största förändringarna gäller så kallade anmälda organ (eng. notified body). I dag är det bara mycket få IVD-produkter som behöver godkännande från ett anmält organ, medan den nya förordningen leder till att merparten av alla IVD-produkter kommer att behöva godkännande från ett anmält organ. Enligt den information som finns i dag kommer övergångsperioden att upphöra i maj 2022. Vi ser den striktare lagstiftningen som en fördel, eftersom detta kan minska konkurrensen och samtidigt kommer det sannolikt att bli enklare att registrera produkter i länder utanför EU.

Megatrender och deras innebörd 

Ökad rörlighet

Coronaviruspandemin har begränsat resande och rörlighet, men efter de tillfälliga begränsningarna kommer såväl arbets- och fritidsresor åter att öka. Det är viktigt att epidemier kan identifieras lokalt och snabbt så att man kan förhindra att de sprids. En oönskad souvenir hos resenärer är diarré, som allt oftare orsakas av en antibiotikaresistent bakterie och som i värsta fall kan vara livshotande.

Klimatförändringen 

Världshälsoorganisationen WHO förutser att ett allt varmare klimat sprider insektburna infektioner, som tidigare främst förekommit i tropikerna, över allt större områden. Både Malaria och Nilfeber, som båda sprids av myggor, förekommer redan i stor grad i Södra Europa. Tropiska sjukdomar är mycket besvärliga för läkare som stöter på patienter utanför infektionsområdena, eftersom man inte kan ställa diagnos baserat på symtomen och fallen är sällsynta och ofta allvarliga.

Förändrade värderingar, ansvar och miljö 

Ansvar och miljö blir allt oftare urvalskriterier vid beslutsfattande bland såväl kunder som investerare. Faktorer förknippade med miljön (E), samhället (S) och förvaltning (G) påverkar även värdeskapandet i företag.

Tillväxtländer 

Den ekonomiska tillväxten i tillväxtländerna sker fort och medelklassen blir allt större. Utvecklingen av hälsovården begränsas emellertid ofta av långa avstånd och dåliga kontakter mellan patienter, vårdenheter och andra aktörer. Logistiken för att transportera prover saknas och det kan hända att patienten aldrig återvänder för att höra resultaten.

Åldrande befolkning

I de utvecklade industriländerna åldras befolkningen och samtidigt ökar behovet av hälso- och sjukvård. Det här ökar framför allt efterfrågan på diagnostik som kan användas patientnära på vårdenheterna. 

 

Abacus och megatrenderna

  • För de behov som orsakas av rörlighet och klimatförändringen planerar Abacus testpaneler för diagnostik av bland annat de vanligaste tropiska sjukdomarna och resenärer med diarré. För att identifiera redan inkommande vinters influensaepidemi och coronavirusets ”andra våg” håller vi på att utveckla ett kombinationstest för A- och B-influensa samt coronavirus, som kan användas för att snabbt ställa rätt diagnos för influensa- och coronapatienter samt ge dem vård.
  • Abacus är ett ansvarsfullt, finländskt företag, och för att göra det officiellt håller vi på att skaffa en ISO 14001-miljöledningscertifiering samt utarbeta ett skriftligt ansvarsprogram.
  • Inom hälso- och sjukvården i tillväxtländer är distribuerad och lättanvänd diagnostik i praktiken det enda alternativet: när provet från patienten testas direkt på vårdenheten, orsakar förvaring och transport av proverna inga problem, resultaten är genast tillgängliga och vård enligt diagnosen kan påbörjas omgående. Abacus utreder möjligheterna att kunna stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården i dessa länder.
  • Abacus svar på de behov som den åldrande befolkningen i västländerna medför är det lättanvända och mångsidiga systemet Ge2+, som har planerats för patientnära testning. 

 

Framtidens tillväxtmöjligheter 

För närvarande är vi verksamma inom diagnostik av infektionssjukdomar hos människor. Den teknik vi använder är emellertid mycket skalbar och lämpar sig bland annat för diagnostik av cancer och hjärtattack samt genetiska undersökningar. Helt nya möjligheter finns inom hus- och produktionsdjursdiagnostik, livsmedelssäkerhet, piratkopierade produkter samt biosäkerhet. De här nya marknadsområdena kunde öppnas genom licensarrangemang, som, om de lyckas, snabbt skulle ge nytt kassaflöde utan några stora, egna investeringar.

Vårt team

Vårt team

Abacus styrelsemedlemmar har flera årtiondens erfarenhet av internationell diagnostikverksamhet och mycket stark bevisning för kommersialisering och patentering av universitetsbaserade uppfinningar. Företagets operativa verksamhet drivs av ett ungt, men erfaret och mycket engagerat team. Under årens lopp har vi expanderat Abacus från ett start-up till ett fungerande och riktigt diagnostikföretag. Vi är inte lättskrämda och vi vet att upp- och nerförsbackar hör till livet i tillväxtföretag. Under årens lopp har vi även förlorat nyckelpersoner, vilket å andra sidan har gett unga proffs möjligheten att växa till ansvarsfulla uppgifter. Samtidigt har vi upprepade gånger upptäckt hur vi kan bli allt mer produktiva.

Vi anser att förändringar innebär en möjlighet att utvecklas – coronapandemin är det senaste exemplet på detta. Mitt i den globala krisen slog vi ihop våra krafter för att utveckla en lösning: vi utvecklade ett nytt coronavirustest på några veckor med ett drygt tiopersoners team och våra nätverk. När den otroliga efterfråga på coronavirustest visade att testproduktionskapaciteten var det som begränsade vår tillväxt utvecklade vi snabbt våra processer: vi har redan lyckats halvera tiden för att producera tester och produktionsmängderna har mångfaldigats genom små, men tidsmässigt betydelsefulla utvecklingsåtgärder inom produktionsprocessen.

De ekonomiska utmaningarna under tidigare år har lärt oss att utnyttja våra mycket små resurser extremt effektivt. Vi fokuserar på vår kärnkompetens och vi försöker inte själva göra allt. Vi har anställt personer som ännu studerat, varvid studerandena har fått tillämpa sin utbildning och sina färskaste kunskaper i företagsvärlden. På det sättet har vi lyckats erbjuda attraktiva karriärvägar och förstärkt vårt team med personer som engagerat sig länge. Tillsammans har vi klarat av utmaningarna och som bevis på detta har vi tio CE IVD-märkta produkter på marknaden, över 20 distributörer och ett positivt kassaflöde.

 

Erno Sundberg

VD, DI bioteknik

Erno började i Abacus team som sommarjobbare år 2010 och har varit med och utvecklat alla funktioner i företaget ända från produktutveckling och kvalitet till produktion. Som VD har Erno arbetat sedan 2016. Han kontaktar kunder, distributörer och slutanvändare aktivt – och deltar i det dagliga beslutsfattandet i företaget. Erno besitter exceptionellt bra teknologikunnande och han klarar av att utbilda distributörerna och diskutera smidigt även med krävande slutkunder. Det här gör det möjligt att förstå det verkliga kundbehovet och styra in Abacus i rätt tillväxtriktning.  

 

Timo Lövgren

Styrelseordförande, grundare, professor emeritus, bioteknik

Timo arbetade i över tio år som forskningsdirektör på Wallac Oy, som utvecklar medicinsk diagnostik innan han tog emot professuren på bioteknikinstitutionen som grundats vid Åbo universitet. Utöver Abacus grundteknologi har man på institutionen under årens lopp utvecklat ett flertal kommersiellt framgångsrika innovationer och Timo är med som uppfinnare i över 15 patent. Vid sidan av Abacus har Timo även varit med och grundat företagen Arctic Partners, Kaivogen samt Innotrac Diagnostics, som i dag ingår i Danaher-koncernen och sysselsätter över 200 personer i Åbo. Timo har varit styrelseordförande för Abacus ända sedan grundandet och han har spelat en nyckelroll i anskaffandet av finansiering under tidigare år. Till Abacus för Timo med sig en unik erfarenhet, ett internationellt nätverk och kunnande inom patentering och kommersialisering av universitetsbaserade uppfinningar.  

Ilkka Kouvonen

Styrelsemedlem, FT biokemi

Ilkka arbetade som VD på Medix Biochemica i över 14 år från att företaget grundades. Ilkka har samlat en mångsidig erfarenhet av innovationssystem och riskfinansiering av teknikföretag i egenskap av VD för  Turku Science Park och branschdirektör på Sitra. Han har varit styrelsemedlem eller styrelseordförande i 20 företag. Till Abacus för Ilkka med sig ett gediget styrelse- och företagsekonomiskt kunnande inom life science-branschen. 

Tero Soukka

Styrelsemedlem, grundare, professor, bioteknik

Tero är en av de grundande delägarna av Abacus och han arbetar som professor i bioteknik vid Åbo universitet. Teros forskningsbakgrund är förknippad med de metoder som används i Abacus produkter. Han har lett många teknologiska forskningsprojekt inom diagnostik med anslutning till framför allt bestämningsteknologier, där han besitter över tio patent och patentansökningar samt över hundra refereegranskade vetenskapliga publikationer. Teros ingående förståelse för IVD-teknologier, internationella vetenskapliga kunnande från branschtoppen samt omfattande erfarenhet av patentering av uppfinningar är mycket nyttiga för Abacus.  

Leena Kokko

Styrelsemedlem, FT bioteknik

Leena har över tio års erfarenhet av tillväxtföretagande. Hon har sedan grundandet arbetat som VD för Kaivogen Oy och under hennes ledning har Kaivogen vuxit till ett lönsamt företag som sysselsätter över 20 personer. Innan hon gick över till företagsvärlden arbetade hon vid Åbo universitet med att utveckla bestämningsteknologier. Till Abacus för Leena med sig ett gediget kunnande inom utveckling av antikroppsbestämning samt hur man på ett lönsamt sätt driver tillväxt i företag.  

Janne Holopainen

Apparat- och programchef, FT fysik

Janne kom till Abacus år 2009 för att hjälpa till med uppdateringen av GenomEra-systemet så att det skulle kunna användas som ett CE IVD-system. Från utveckling av apparaten och programmet växte Jannes ansvarsområde dock snabbt till apparatproduktion och  -service samt till upprättande av kvalitetskontrollsystemet. I dag har Janne ansvaret för allt som gäller apparaten och programmet, inklusive den kontinuerliga utvecklingen av programmen inom företaget samt externt. På Abacus har Janne under tio års tid löst problem beträffande allt från produktionsstrategier till enskilda slutanvändares praktiska frågor. 

Antti-Heikki Tapio

Produktutvecklingschef, FM bioteknik

Antti-Heikki anslöt sig till Abacus team år 2009 och har i över tio års tid varit med och utvecklat både företaget och nya produkter. Antti-Heikki är huvudutvecklaren av flera av Abacus innovationer och hans styrka är kunskapen om förbehandlingsmetoder  kombinerat med en vilja och färdighet att utveckla enkla och fungerande kundlösningar. Vid sidan av produktutvecklingen svarar han på kundernas svåraste frågor och får därigenom direkt respons på Abacus produkter. 

Tommi Alanko

Produktionschef, DI bioteknik

Tommi började år 2012 och har nästan tio års erfarenhet av produktionen på Abacus. Som produktionschef svarar han för testproduktionen och beställnings-leveranskedjorna. Tommi spelade en nyckelroll när Abacus produktionskapacitet mångfaldigades på några veckor för att svara på efterfrågan hos kunderna. Tommi har framgångsrikt säkerställt en tillräcklig tillgång till råmaterial även tillgängligheten är ett allmänt problem i branschen.  

Sami Nylund

Kvalitetschef, DI bioteknik

Sami började på Abacus redan under studietiden och han har under årens lopp deltagit i såväl apparat- och testproduktion som produktutveckling. Sami känner processerna på Abacus väl, vilket är viktigt i hans nuvarande roll. Som kvalitetschef svarar han för att Abacus produkter och verksamhet uppfyller de interna och externa kvalitetskraven. Sami följer även myndigheternas verksamhet och ser till att vi på Abacus är medvetna om förändringar i lagstiftningen såväl i Finland som internationellt.  

Laura Joki

Produktchef, FM bioteknik

Laura anslöt sig till teamet på Abacus år 2015 och hon har ansvar för kundrelationerna gentemot distributörer och slutkunder. En väsentlig del av hennes uppgifter är utbildning av distributörer och slutanvändare i Finland och utomlands. Hon stöder ofta distributörerna i egenskap av expert vid besök hos slutkunderna. Med kunderna får Laura utnyttja sin fantastiska kommunikationsförmåga och den språkkunskap hon förvärvat under sina år i Tyskland. Hon har spelat en nyckelroll vid utvecklingen av försäljningen i Tyskland, Österrike och Schweiz (DACH).

Joachim Hevler

Rådgivare, marknadsföring, Centraleuropa, MBA Advisor, Marketing, Central-Europe, MBA

Joachim har över 25 års erfarenhet av att marknadsföra diagnostik och branschens ledande företag, till exempel Pharmacia Diagnostics, Mikrogen och Alere, som numera hör till Abbott. För närvarande arbetar Joachim som VD på Adico DX, som är Abacus distributör i Tyskland, Österrike och Schweiz (DACH). Som Abacus rådgivare fokuserar han på DACH-området men även övriga Centraleuropa och förmedlar den senaste marknadsinformationen och kundbehoven till företaget. Abacus gynnas även av hans kunnande inom upprättande av marknadsföringsmaterial och strategiska planer.  

Piia von Lode

Grundare, rådgivare, IPR, FT bioteknik

Piia är en av Abacus grundare. Under företagets första verksamhetsår arbetade hon som forskningsdirektör och deltog aktivt i utvecklingen och marknadsföringen av företaget, tekniken och produkterna. I hennes främsta uppgifter ingick även utbildning av det nuvarande kärnteamet samt förvaltning av Abacus patentportfölj. I sin nuvarande huvudsyssla som innovationsombud på Åbo universitet följer hon kontinuerligt IPR-situationen i branschen. Som Abacus rådgivare ger Piia hjälp i IPR-frågor då behov finns.

Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Risker förknippade med reglering

IVD (in vitro-diagnostik) är ett strikt reglerat marknadssegment. Abacus har redan flera år haft de erforderliga tillstånden och kvalitetscertifikaten, som uppdateras och upprätthålls enligt kraven. Uppfyllandet av kraven i den nya EU-omfattande IVD-förordningen kan dock visa sig vara mer arbetsdrygt än förväntat och därigenom orsaka fördröjningar och extra kostnader. I och med IVD-förordningen kommer Abacus produkter att förutsätta godkännande från ett anmält organ och för närvarande finns det bara ett mycket begränsat antal godkända anmälda organ. Abacus arbetar proaktivt och strävar efter att säkerställa tillgången till ett anmält organ i god tid. Globalt finns det ett klart behov av och en trend att harmonisera IVD-lagstiftningen, vilket betyder att det kan bli enklare att öppna marknader också utanför EU. Abacus produkter säljs och används redan nu utanför Europa i Mellanöstern och Asien.

Risker förknippade med nyckelpersoner

I ett litet företag kan förlusten av nyckelpersoner medföra problem. Abacus har dock tidigare klarat av förändringar och den nuvarande nyckelpersonalen engageras med kortsiktiga och långsiktiga incentivprogram. Beroendet av enskilda personer minskas av att varje nyckelperson har omfattande kunskaper vilket gör det möjligt att lappa en eventuell personförlust snabbt.

Juridiska risker

För närvarande är företaget inte medvetet om att några rättsliga åtgärder skulle vara riktade mot det. Risken för detta finns dock alltid och om risken realiseras kan den medföra exempelvis extra rättegångskostnader eller en eventuell anseenderisk.

IPR-risker

Abacus har egna patent och så kallade freedom-to-operate-analyser görs som ett led i utvecklingen av nya produkter. Eventuella kränkningar av patent kan emellertid aldrig uteslutas helt. Branschen har tidigare varit kraftigt patenterad, men merparten av nyckelpatenten har utgått under de senaste åren. Abacus har en IPR-rättsskyddsförsäkring som ska ersätta eventuella rättegångskostnader.

En snabbt föränderlig marknadssituation

Marknaden för hälsoteknik har vuxit jämnt redan länge och branschen är inte cyklisk. Coronaviruspandemins effekter på branschen är svåra att bedöma och marknadssituationen kan förändras snabbt, om tillgången och priset på vissa lösningar förändras snabbt eller om testanvisningar saknas. För Abacus del minskas risken för negativa effekter av det stora produktsortimentet samt att verksamheten sker distribuerat i många länder och via många distributörer. Än så länge har coronaviruspandemin gett företaget en mycket stark tillväxt som baseras på vår specialkompetens.

Produktutvecklingsrisker

Utvecklingen av nya produkter är alltid förknippad med risker. Det här gäller såväl nya tester som Ge2+-systemet. Utvecklingen av nya tester kan ta längre än förväntat eller så fungerar testerna inte tillräckligt bra, varvid det finns en risk att testet inte alls kan lanseras på marknaden. Under de senaste åren har testutvecklingsprojekten lyckats både kvalitetsmässigt och tidsplansmässigt. Riskhantering utgör en väsentlig del av våra produktutvecklingsprojekt; och de mest riskbenägna delarna i projektet strävar vi efter att verifiera i ett så tidigt skede som möjligt.

Ekonomiska risker

Det är svårt att bedöma hur långvarig den försäljningstopp som coronaviruspandemin har medfört kommer att bli. Av den orsaken för vi oss med en ganska konservativ kassaprognos och strävar efter att säkerställa att kunderna använder även andra tester än coronatestet i sina GenomEra-system. Kostnaderna för Ge2+-utvecklingsprojektet kan bli större än uppskattat eller så kan det hända att den delvisa offentliga finansiering som ingår i våra kalkyler inte realiseras. Stora avvikelser i prognosen kan medföra ett behov av en ny finansieringsomgång, som dock alltid också är förknippad med en risk för att behövlig finansiering inte finns tillgänglig.

Allmänekonomiska och samhälleliga risker

Branschen för hälsoteknik är inte särdeles känslig för politiska förändringar eller förändringar i världsekonomin. Abacus är verksamt internationellt och är inte beroende av ett enskilt geografiskt marknadsområde.

Risker förknippade med produktion och leveranskedja

Coronaviruspandemin har orsakat begränsningar avseende tillgång i branschen. I Abacus leveranskedja har vi inte än så länge märkt några betydande leveransproblem, men det går inte helt att utesluta möjligheten för eventuella leveransavbrott. Abacus förbereder sig på eventuella problem med tillgången genom att fylla på sina råmaterialslager och genom att upprätta långsiktiga leveransavtal.

I produktionen på Abacus används utrustning varav en del kan vara svår att ersätta snabbt i fall av eventuellt maskinfel. Underhållet av utrustningen sköts emellertid tillbörligt. För dessa maskiners del orsakar ett maskinfel en risk för produktionsavbrott. För att produktionsavbrott inte skulle återspeglas som leveransavbrott, strävar Abacus efter att upprätthålla tillräckliga slutproduktslager. I situationer med stor efterfrågan har mängderna i lager dock tidvis legat under målnivåerna till följd av begränsad produktionskapacitet. 

Utspädningsrisk

Företaget har egetkapitalinstrument i form av konvertibla skuldebrev som enligt lånevillkoren kan bytas ut till företagets aktier. Eventuella utspädningseffekter har redan beaktats i sin helhet vid fastställandet av värderingen och den utdelningsbara andelen.