Osake
Kierros on suljettu

Huhtanen Capital - Arvo syntyy osaamisesta

Huhtanen Capital on kasvava kiinteistösijoitusyhtiö, joka hakee osakeannillansa omistuspohjan laajentamista sekä pääomaa rahoittaakseen huhtikuussa allekirjoitettuja 374 asunnon kauppoja, jotka muodostuvat kahdesta asuntosalkusta.

Huhtanen Capital Oy:llä on 4 611 049 osaketta, joista 1 966 000 on yhtiön itsensä omistamia. Tämän sivuston oikean reunan taulukossa (mobiililla sivuston alalaidassa) nykyinen osakemäärä ei sisällä yhtiön itsensä omistamia osakkeita.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Annin aikataulu

 • Yleisöannin merkintäaika alkaa 5.6. kello 10:00
 • Merkintäaika voi päättyä aikaisintaan 15.6. kello 16:30
 • Merkintäaika päättyy 21.6. klo 16:30
   

Materiaalit

Sijoitustutkimus

Huhtanen Capital on Juha-Matti Huhtasen Seinäjoella vuonna 2013 perustama kiinteistösijoitusyhtiö, joka vuokraa asuinhuoneistoja yksityishenkilöille ja yrityksille. Lisäksi yhtiö vuokraa vähäisemmässä määrin liiketiloja yritysten käyttöön. Yhtiö myös myy omistamiaan huoneistoja osana liiketoimintaansa. Kohteita hankitaan sekä vuokraus- että myyntitarkoituksessa. Yhtiön tavoitteena on kerätä osakeannilla 3–6 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja kasvattaa sen myötä sijoitusasuntokanta nykyisestä noin 450 asunnosta 800 asuntoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kansainvälisen tason suunnistajana Juha-Matti on oppinut selviytymään maaliin vaikeissakin olosuhteissa. Yrittäjäperhetausta vie häntä kohti uusia tavoitteita. Vuodet Danske Bankin Luxembourgin konttorissa ja sitä ennen rahoitusalalla Suomessa antoivat osaamista, jota Juha-Matti on soveltanut omassa sijoitustoiminnassaan.

Huhtanen Capital Oy syntyi Juha-Matin halusta laajentaa kiinteistösijoittamista ja nousta alaa uudistavaksi edelläkävijäksi. Vahva markkinatuntemus ja kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita ovat auttaneet Huhtanen Capitalin perustan rakentamisessa, palvelujen kaupallistamisessa sekä sijoittajien että osaavan henkilöstön löytämisessä. 
 

Missio

Tarjoamme kohtuuhintaista perustason asumista kasvukeskuksien ja kuntakeskusten läheisyydessä, ja huolehdimme osakkaiden vaurastumisesta. 
 

Visio

Vuoteen 2020 mennessä kasvamme yhdeksi Suomen suurimmista vuokra-asuntoihin erikoistuneista kiinteistösijoitusyhtiöistä. 

Haluamme olla Suomen läpinäkyvin sijoitusyhtiö, joka tarjoaa osakkaille vaurastumisen mahdollisuuksia osakeomistuksen kautta. 
 

Arvot

 • Läpinäkyvyys: Olemme läpinäkyvä sijoitusyhtiö. Kerromme avoimesti toiminnastamme. 
 • Luottamus: Olemme luottamusbisneksessä. Luotettavuus on ehdoton edellytyksemme menestyä niin liike-toiminnassa kuin yleensä elämässä. Arvostamme asiakkaidemme ja omistajiemme yksityisyyttä. 
 • Osaaminen: Toimimme ammattimaisesti ja parannamme kyvykkyyttämme jatkuvasti. Haemme parhaita käytäntöjä panostamalla digitaalisiin palveluihin ja kehittämällä uusia asumisen palveluja. Rekrytoimme osaajia, joilla on vahva sitoutuminen ja kyky lisäarvon tuottamiseen yhtiölle. ”Arvo syntyy osaamisesta” on sloganimme. 
 • Jatkuva kannattavuus: Olemme taloudellisesti vakaa ja terve yhtiö. Valmistelemme investoinnit huolella ja otamme vain laskelmoituja riskejä. Tavoitteenamme on kasvattaa omistaja-arvoa, sekä olla osakkaillemme turvallinen kiinteistöihin erikoistunut sijoitusyhtiö. Voitonjakomme perustuu aina vahvaan kassavirtaan.
   

Miksi sijoittaa Huhtanen Capitaliin

Huhtanen Capital on kasvuyhtiö ja kasvuyhtiönä rakennamme merkittävän kiinteistösijoitus-kokonaisuuden. Näkemyksemme mukaan riittävän suuri koko mahdollistamaan merkittävän positiivisen vipuvaikutuksen omaan pääomaan muuten perinteiseksi koetulla toimialalla olisi yli 150 miljoonan euron asuntosalkku. Päämääränämme on korkea oman pääoman kasvukerroin.

Strategiamme perustuu siihen, että investoimme kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin, käytämme pääomaa tehokkaasti omistaja-arvon maksimoimiseksi, tehostamme palveluiden tuottavuutta ja painotamme uudiskohteiksi laskettavia kohteita salkussamme. Uudiskohteilla tarkoitamme pääosin peruskorjattuja tai 2000 -luvulla valmistuneita kohteita. Huhtanen Capitalin asuntoportfolion asuntojen keskineliöhinta on n. 1305€/m2. Pyrimme kasvamaan isommaksi, jotta skaalaedut toteutuvat laajempien rahoituskanavien hyödyntämiseksi.

Toimintamme perustuu läpinäkyvyyteen, luottamukseen sekä vahvaan osaamiseen. Tarjoamme sijoittajalle tehokkaan tavan hajauttaa asuntosijoituksia, koska toimimme osakeyhtiömuodossa ilman tuottoja heikentävää ja arvonnousua hidastavaa hallinnointiyhtiötä. 

Arviomme mukaan osakeyhtiömuoto tarjoaa etuja rahastomuotoisiin kiinteistösijoituksiin verrattuna. Huhtanen Capital ei peri kiinteistörahastoihin tyypillisesti liittyviä palkkioita kuten merkintä- hallinnointi- ja lunastuspalkkioita, eikä meillä ole erillistä hallinnointiyhtiötä. Uskomme, että osakeyhtiömalli ilman erillisiä hallinnointiyhtiöitä mahdollistaa joustavuuden niin kohteiden kuin rahoituksen hankinnassa ja vähentää kuluja. Sijoittajasta tulee yhtiön osakas, jolla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja äänivaltaan yhtiön nykyisten osakkeenomistajien kanssa.

Osakeyhtiömalli mahdollistaa tehokkaan pääoman käyttämisen siten, että välttämme yli- ja alikapitalisaatiotilanteet.

Asuntojen käyvät arvot lasketaan toteutuneista kauppahinnoista ulkopuolisen asiantuntijan arvion perusteella. Yhtiön käyttämä käyvän arvon malli perustuu kiinteistökohtaisesti määritettävään kauppa-arvomenetelmään, jossa sijoituskiinteistön arvo määritetään käyttämällä vertailukohtana mahdollisimman vertailukelpoisia toteutuneita kauppoja. Yhtiö käyttää omaisuuden arvona yksittäisten huoneistojen arvojen summaa, joka poikkeaa kokonaisuuden kohde-kohtaisista (asunto-osakeyhtiö) markkina-arvoista.

Osingot ja verot maksetaan toteutuneen kassavirran perusteella yhtiön tekemän kasvusuunnitelman mukaisesti. Kasvuvaiheessa investoimme omistaja-arvoon ostamalla asuntoja ja kiinteistöjä sekä panostamalla yhtiön kehittämiseen sen sijaan, että jakaisimme voitot heti osinkoina. 

Nopea päätöksenteko auttaa meitä toimimaan markkinoilla ketterämmin ja vuoteen 2020 mennessä toteutamme kasvustrategiaamme siten, että olemme riittävän kiinnostava sijoitus- ja ostokohde. Vaihtoehtoja on useita. 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Kasvustrategia

Strategisia painopistealueitamme vuonna 2018 ovat kiinteistöjen ja osakkeenomistajien määrän kasvattaminen, yhtiön operatiivisen toiminnan kehittäminen, uusien rahoitusmallien käyttöönotto, asuntosalkun tuoton parantaminen ja asuntojen myynti.

Strategisena tavoitteenamme on kasvaa suhteellisen korkealla velkavivulla 2018, jolloin luototusaste on vielä 75-80 prosenttia, ja asteittain pienentää velkavivun käyttöä kohti vuotta 2020, jolloin luototusasteen tavoitetaso on matalahko 60 prosenttia.

Strategiset painopistealueemme muuttuvat vuoteen 2020 mennessä siten, että tärkeimmäksi nousee asuntosalkun tuottavuus. Kiinteistöjen ja osakasmäärän kasvu pysyvät edelleen strategiassa tärkeällä sijalla, kuten myös yhtiön operatiivisen toiminnan kehittäminen. Asuntojen myynti ja uusien rahoitusinstrumenttien käyttöönotto tulevat tärkeysjärjestyksessä seuraavina. 

Liiketoimintamme on helposti skaalautuvaa. Saamme asunnoista ja niihin rinnastettavista kohteista vuokra- ja myyntituloja. Asuntojen myynti ja vuokraus perustuvat niiden kohtuuhintaisuuteen. Ostoissa pyrimme hyödyntämään mittakaavaetuja, mikä tarkoittaa tarpeeksi isojen kertaostojen tekemistä ja riittävän suuria hankekokoja. Pyrimme hyödyntämään tulevaisuudessa entistä enemmän toimintamallia, jossa yhdelle operaattorille vuokrataan kokonaisia kohteita. 

Painotamme investointipäätöksissämme vakaata vuokratulovirtaa ja kehitämme asuntosalkun laatua kohteita perusparantamalla ja myymällä kohteita, joiden tuottopotentiaali on saavuttanut lakipisteensä. Hankekokojen kasvattaminen sekä keskittyminen kohteisiin, joiden takaisinmaksuaika on oikeassa suhteessa niiden elinkaareen ja arvioituun jäännösarvoon. Keskitämme investointeja alueille, jotka ovat muuttovoimaisia.
 

Markkinaympäristö

Toimintamme kannalta keskeisiä tekijöitä ovat korkomarkkinoiden kehitys, korkojen vaikutus asuntomarkkinoihin ja oikeahintaisten kohteiden löytäminen eri suhdannevaiheissa.

Useimmat ennustelaitokset odottavat korkojen nousevan Euroopassa aikaisintaan loppuvuonna 2018. Euron vahvistuminen ja matala inflaatio hillitsevät rahapolitiikan kiristämistä. Suojaudumme korkoriskiltä koronvaihtosopimuksilla (Reuters kyselytutkimus 2/2018, haastateltu kaikkia Euribor panelipankkeja, joiden jäsenistä 85% arvioi ensimmäisen koronoston tulevan Q2 2019 aikana. Korkojen arvioideaan olevan ”nollassa” 2019 vuoden loppuun mennessä).

Suomi kiinnostaa kansainvälisiä kiinteistösijoittajia, joiden osuus vuoden 2017 suurista kiinteistökaupoista nousi 70 prosenttiin edellisvuoden 30 prosentista (Newsec, markkinakatsaus 2018). Yhdysvalloista on virrannut rahaa Euroopan kiinteistömarkkinoille, erityisesti Saksaan. Kiinnostus Pohjoismaihin on kasvanut, vaikka Tukholmassa ja Oslossa asuntomarkkinat ovat osittain ylikuumentuneet (Deutsche Bank, the Year Ahead, 2018).

Suomen kasvukeskuksissa yksiöiden hinnat ovat erkaantuneet muiden asuntojen hintakehityksestä sijoittajakysynnän voimistuttua, mikä on lisännyt kysyntää vuokra-asuntomarkkinoilla. Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttia vuonna 2017, ja vuokrien ennustetaan nousevan 2,1 prosenttia vuonna 2018. Rakentamisen lisääntyminen ja vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu hillitsevät vuokrien nousua (PTT: Kansantalous ja asuntomarkkinat 2018 –ennuste (tammikuu 2018)).

Markkinaympäristö sopii edelleen kiinteistösijoittamiselle. Riskit liittyvät korkojen nousuun ja EU-politiikkaan, jossa Brexit vaikuttaa mielialoihin. Kaupungistuminen tulee jatkumaan, mikä lisää asuntojen kysyntää kasvukeskuksissa. Analysoimme tarkkaan kaupungistumisen trendejä, ja keskitymme sijoituksissamme vuokratuottoihin enemmän kuin arvonnousuun. 

Tähtäämme hyvään pitkäaikaiseen tuottoon kaikissa markkinatilanteissa. Rahastoista poiketen voimme toimia joustavasti eri tilanteissa. Menestyksen avain on löytää sopivassa suhteessa vuokratuotoltaan hyviä uusia ja vanhoja kohteita.
 

Liiketoimintamalli ja vahvuudet

Huhtanen Capital on yrittäjävetoisesti toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, jonka keskeisiä vahvuuksia ovat ketteryys reagoida muuttuvaan markkinaan, kokonaisvaltainen asiantuntemus kiinteistösijoittamisesta ja rahoituksesta sekä johdon ja henkilöstön vahva sitoutuminen yhtiön toimintaan. 

Kokenut henkilökunta muodostaa vahvan pohjan liiketoiminnan kasvattamiseen ja edelleen kehittämiseen. Olemme onnistuneet rekrytoimaan sekä kiinteistösijoittamisen että rahoitusalan vankkoja ammattilaisia vuoden 2017 lopulla, mikä tukee kasvustrategiaamme ja edesauttaa siirtymisessä seuraavaan kasvuvaiheeseen. Kasvumme on perustunut kykyyn kehittää markkinatilanteeseen sopivia tuotteita eri asumistarpeisiin.

Kaupungistuminen, digitalisaatio, työn murros ja ekologisuus ovat liiketoimintaamme tukevia megatrendejä, jotka lisäävät vuokra-asumisen kysyntää. Yhtiön lyhyen aikavälin kehitykseen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat asunto- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä kyky löytää oikeanhintaisia kohteita kussakin markkinatilanteessa. 

Investoimme kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin ja kasvatamme asuntokantaamme, mikä tuo skaalaetuja ja suuruuden ekonomiaa, kun yksikkökohtaiset hallinnointikustannukset alenevat ja rahoitusvaihtoehdot monipuolistuvat.

Pidennämme liiketoimintamallimme arvoketjua suuntaamalla pääomia jatkossa mahdollisesti myös asuntojen ostamisesta tontin hankintaan ja kilpailuttamiseen sekä kokonaisvaltaisten rakennusurakoiden tilaamiseen.

Emme peri kiinteistörahastoihin tyypillisesti liittyviä palkkioita kuten merkintä- hallinnointi- ja lunastuspalkkioita, eikä meillä ole erillistä hallinnointiyhtiötä. Uskomme, että osakeyhtiömalli mahdollistaa joustavuuden niin kohteiden kuin rahoituksen hankinnassa ja vähentää kuluja. 
 

Kilpailuetumme

 • Ketteryys reagoida muuttuvaan markkinaan nopeasti
 • Ei hallinnointipalkkioita, ei merkintäpalkkioita
 • Kokonaisvaltainen asiantuntemus
 • Uudet asumisen palvelut
 • Tehokas pääoman käyttö
   

Investointialueet ja hankintastrategiat

Huhtanen Capitalin investointeja tarkastellaan neljän maantieteellisen alueen osalta eri kriteerein. Tuottovaatimuksen laskennassa otetaan huomioon kohteen kokonaistuotto eli kassavirta ja arvonmuutos. Arvonmuutosta arvioitaessa otetaan huomioon myös mahdollinen negatiivinen muutos. Yhtiön investointialueet ovat:

 1. Helsingin seutu, joka koostuu pääkaupunkiseudun kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä kehyskunnista Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen.
 2. Helsingin laaja kehysalue, joka koostuu Lahden, Riihimäen, Hämeenlinnan, Lohjan – Raaseporin – Hangon -seuduista sekä Porvoon seudusta (”Helsingin seudun laaja työssäkäyntialue”).
 3. Kehittyvät maakuntien keskukset ja elinvoimaiset paikalliset aluekeskukset, joita ovat yliopistokaupungit vaikutusalueineen sekä esimerkiksi Seinäjoen, Salon ja Forssan seudut.
 4. Muut alueet
   

Huhtanen Capitalin sijoituskriteerit

Alue 1 kohde, jonka tuotto on vähintään 6,5 %. Tavoitetuotto voidaan toteuttaa myös niin, että osa kohteesta myydään hankintakustannusta korkeammalla hinnalla.

Alue 2 kohde, jonka tuotto on vähintään 6,5 %. Tavoitetuotto voidaan erityisistä syistä toteuttaa myös niin, että osa kohteesta myydään hankintakustannusta korkeammalla hinnalla.

Alue 3 tuotto vähintään 6,5 % alueen keskustassa. Voidaan toteuttaa vastaavalla tuotolla myös alueen keskustan ulkopuolisilla alueilla, jos hankintahinta markkinahintavertailun perusteella on enintään 90 % markkinahinnasta (ns. tukkualennus).

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiöesitteestä, joka on saatavilla tämän materiaalin liitteistä. Riskit kuvattu otsikkotasolla alapuolella

 • Yhtiön toimintaympäristöön liittyvät riskit

 • Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit

 • Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit

 • Kirjanpitoon ja kiinteistöjen laskennallisiin arvoihin liittyvät riskit

 • Osakkeisiin ja Osakeantiin liittyviä riskejä