IPO

Enersense - Sijoita teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen

Enersense International Oyj:n First North -listautumisanti, sijoita teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Enersense on erikoistunut teollisuuden suurten rakennus- ja huoltohankkeiden optimointiin projektinhallinnan, -resursoinnin ja -tuotannon osalta. Enersense on asiakkailleen seuraavan sukupolven liiketoimintakumppani. Yritys haastaa globaalisti perinteiset tavat, joilla suuria projekteja tehdään ja hallitaan. Enersensen kehittämät toimintamallit ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti. Enersense on keskittynyt palvelemaan energia-, rakennus- ja telakkateollisuutta. Kokonaishankkeissa Enersensen tuoma optimoinnin lisäarvo kasvaa sitä suuremmaksi, mitä suuremmasta projektista on kyse. Esimerkkinä, eräs maailman haastavimmista rakennusprojekteista, ydinvoimalan rakentaminen.

 

Yhtiön missio, visio ja arvot

  • Missio: teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen.
  • Visio: Olla teollisuudelle johtavia seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita Pohjoismaissa ja Euroopassa.
  • Arvot: Läpinäkyvyys, ammattitaito, turvallisuus ja kestävyys.

 

Kokonaisvaltainen tarjoama

Enersensen Enersensen toiminta sekä tuotteet, palvelut ja ratkaisut on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen:

Resurssit

Resurssit-liiketoiminta tuottaa henkilöstöpalveluja, mm. henkilöstövuokrausta, teollisuudelle sekä omasta henkilöstöstään että alihankkijoilta. Enersensen asiantuntijoilla on vahva kokemus monikansallisten projektien resursoinnista ja hallinnasta. Enersensen kansainvälisten yhteistyöverkostojen avulla yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja kaikkialla maailmassa. Enersense löytää ja toimittaa osaavat työntekijät projektien hallintaan, suunnitteluun, logistiikkaan, työnjohtoon, valvontaan ja toteuttamiseen.

Enersensen vahvuutena on ymmärrys ja kokemus haastavien projektien tarpeista ja läpiviennistä yhdessä kansainvälisesti toimivien suuryritysten kanssa. Yhtiö konsultoi hankkeiden liikkeen- ja projektijohtoa asiakastarpeen kartoittamiseksi. Enersense on rakentanut kansainvälisen ja tehokkaan henkilöstöresurssien hankintaverkoston sekä kehittänyt oman rekrytointiorganisaationsa osaamista ja tukipalveluita. Näiden avulla voidaan toimittaa tarvetta vastaavia työvoimaresursseja joustavasti sekä laadukkaasti mihin päin maailmaa tahansa.

Yhtiöllä on halu ja valmiudet haastaa perinteiset toimintamallit. Yhtiön toimintamallit soveltuvat sekä perinteisellä alihankintamallilla että modernilla allianssimallilla toteutettaviin asiakkaan projekteihin. Henkilöresursoinnissa asiakasyrityksellä on valittavana haluamansa ratkaisut kahdesta eri toimintamallista; hybridimalli ja/tai henkilöstövuokraus.

Enersense on täydentänyt henkilöstöpalveluitaan uudella palvelumallilla, josta se käyttää nimeä hybridimalli. Hybridimallissa on yhdistetty sekä perinteisen henkilövuokrauksen että alihankinnan edut. Tässä palvelumallissa Yhtiö toimittaa tarvittavan työvoiman osaamis- ja määräresurssin sovittujen tehtävien toteuttamiseksi. Työn tulosta mitataan asiakkaan kanssa sovituilla laadullisilla mittareilla. Tässä palvelumallissa Enersense tekee projektityöntekijän kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Enersensen johdon näkemyksen mukaan tämä parantaa mahdollisuuksia saada sitoutuneita ja motivoituneita osaajia palvelukseensa. Uusi toimintamalli on ollut erotteleva tekijä muihin alan toimijoihin nähden ja yksi Enersensen voimakkaan myynnin kasvun perusta.

Resurssit-liiketoiminta-alueen strategisina asiakastoimialoina ovat Suomessa suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltoseisakkihankkeet sekä teollisuuden tuotantolaitokset ja rakennusteollisuus. Kansainvälisesti Enersense pyrkii laajentumaan Suomessa toimivien kansainvälisten asiakkuuksien kanssa.

Digitaaliset ratkaisut ja palvelut

Digitaaliset ratkaisut ja palvelut -liiketoiminta-alue tuottaa ratkaisuja ja palveluita projektiresursoinnin hallintaan. Enersense on kehittänyt E-Sense-nimisen ohjelmistoalustan, johon tallennetaan koko alihankintaketjun yritys- ja henkilötiedot. Yhtiö on myös valmistautunut GDPR-tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Enersensen tarjoamilla viranomaisasiointi-, työmaatoimisto- ja ohjelmistotukipalveluilla on ollut suuri sitouttava vaikutus ja merkitys asiakkaille.

E-Senseä on käyttänyt kansainvälisesti yli 7 000 yrityskäyttäjää yli 55 000 työntekijän hallinnointiin sekä yli 100 000 asiakirjan päivittämiseen ja tarkistamiseen joka vuosi. E-Sensen käyttö on optimoitu eri päätelaitteille ja sitä voidaan käyttää mihin vuorokaudenaikaan tahansa eri puolilla maailmaa.

Tämän liiketoiminta-alueen strategisina asiakastoimialoina ovat Suomessa suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltosei- sakkihankkeet sekä teollisuuden tuotantolaitokset ja rakennusteollisuus.

Suunnittelu ja tuotanto

Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta aloitettiin helmikuussa 2017, kun Enersensen tytäryhtiö Enersense Works Oy hankki RB-Asennus Oy:n liiketoiminnan resurssiksi tuottamaan erityisesti suurten teräsrakenteiden, kuten esimerkiksi laivan lohkojen ja kelluvien rakenteiden, valmistusta ja pintakäsittelyä kasvavilla teollisuustoimialoilla, esimerkiksi energiateollisuudessa ja laivanrakennuksessa. Tämä liiketoiminta-alue toimittaa valmistamansa teräsrakenteet asiakkailleen alihankintana. Tavoitteena on laajentaa yhteistyö asiakkaan kanssa allianssimalliksi sekä aloittaa teknisen suunnittelun tarjoaminen.

Tämän liiketoiminnan strategisina asiakastoimialoina ovat Suomessa telakat, voimalaitokset, LNG (Liquefied Natural Gas) eli nestemäisen kaasun energiateollisuus ja kelluvia rakenteita hyödyntävät teollisuusyritykset. Kansainvälisesti Enersense pyrkii tällä liiketoiminta-alueella laajentumaan ensisijaisesti Pohjoismaissa ja Itämeren alueen maissa.

 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Strategia

Enersensen strategiana on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin.

Strategian ytimenä ja yhtiön kilpailuetuna on yhdistää digitalisaation avulla teollisuudessa olevat erilliset roolit ja liiketoimintamallit seuraavan sukupolven palveluksi. Yhtiö aikoo haastaa entistä voimakkaammin perinteiset toimintamallit luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja.

Yhtiön strategian kulmakivinä ovat laajempi yhteistyö nykyisissä suurasiakkaissa, uusien asiakkuuksien hankkiminen, etabloituminen uusille markkinoille ja panostaminen digitaaliseen tuotekehitykseen.

Yhtiö tarjoaa kaikilla liiketoiminta-alueillaan proaktiivisesti nykyisille asiakkailleen ja potentiaalisille uusille asiakkaille teollisuuden seuraavan sukupolven ratkaisuja. Näitä ovat muun muassa resursoinnin hybridimalli ja allianssiliiketoimintaa tukeva uusi digitaalinen ohjelmistoalusta tukipalveluineen.

Yhtiön kaikkien liiketoiminta-alueiden ensisijaisina strategisina asiakkuuksina ovat Suomessa suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltoseisakkihankkeet sekä teollisuuden tuotantolaitokset ja rakennusteollisuus. Yhtiö pyrkii laajentamaan kansainvälistä liiketoimintaansa pääasiassa jo olemassa olevien asiakassuhteiden avulla. Näitä ovat Suomessa teolli- suuden suurissa investointihankkeissa toimivat globaalit yritykset. Maantieteellisesti seuraavan 3–5 vuoden aikana yhtiö aikoo etabloitua ensin vahvasti muihin Pohjoismaihin ja sen jälkeen Itämeren alueen maihin. Yhtiö näkee myös potentiaalisina asiakasryhminä Suomessa muun muassa digitaalisten ratkaisujen osalta kaupungit, kunnat, suurtapahtumat ja myös pienemmät teollisuusyritykset.

 

Markkinat

Projektien optimointi ja digitalisaatio muuttavat teollisuuden liiketoimintaa

Suurten teollisten projektien läpivienti vaatii runsaasti ja monipuolisesti ammattitaitoisia resursseja. Ammattitaitoisten ja riittävien resurssien saatavuus, aikataulussa pysyminen, laadukas lopputulos ja kustannustehokkuus ovat onnistuneen kokonaisprojektin mittareita.

Haastavissa teollisuusprojekteissa työvoiman optimointi vaatii resurssien tuottamista eri puolilta maailmaa. Maapallon väestömäärän ja koulutuksen yleisen tason kasvusta huolimatta oikeanlaisten resurssien saatavuudesta on pulaa ja kilpailu osaajista on kovaa esimerkiksi energiahankkeissa. Toisaalta globalisaatio ja ihmisten valmiudet muuttaa työn perässä edesauttavat työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Yhtiön arvion mukaan työperäinen maahanmuutto tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Teollisten projektien kohdemaiden lainsäädökset sekä projektien laatustandardivaatimukset asettavat rakennusprojekteissa rakennuttajan vaativaan asemaan ja vastuuseen, ja rakennuttaja tarvitsee usein avukseen kokeneen kumppanin, jotta laatu- ja vastuuvaatimukset tulevat täytettyä ja jotta projektin lopputulos on onnistunut kaikkien osapuolten kannalta.

Projektiresursoinnissa siirrytään myös uusien liiketoimintamallien pariin. Puhtaan aliurakointimallin sijaan on otettu käyttöön allianssi-malli. Allianssimallissa jaetaan hyötyjä, vastuita ja riskejä projektin eri osapuolten kesken. Tässä mallissa osapuolet sitoutetaan vahvemmin kokonaisprojektiin sen läpinäkyvyyden ja paremman tiedonkulun avulla. Allianssimallissa eri osapuolilla on tehokkaampi mahdollisuus vaikuttaa projektin onnistumiseen. Perinteisessä alihankintamallissa projektia koordinoidaan vertikaalisesti ylhäältä alaspäin. Allianssimallissa koordinointi tapahtuu vertikaalisen lisäksi myös horisontaalisesti eri projektiorganisaatiotasoilla.

Enersensen johdon arvio markkinaympäristöstä

Teollisten hankkeiden projektiluontoisuudesta johtuen Enersensen johdon näkemyksen mukaan henkilöstövuokraus tulee lisääntymään lähivuosina merkittävästi.

Henkilöstön ulkoistaminen on Suomessa vielä alkutekijöissään verrattuna moneen muuhun maahan. Vuoden 2015 aikana henkilöstön ulkoistusaste oli Suomessa noin 1,2 prosenttia, joka oli matalampi kuin ulkoistusaste Euroopassa keskimäärin (1,9 prosenttia) ja globaalisti (1,7 prosenttia). (Lähde: World Employment Confederation – Economic Report 2017 edition)

Digitalisaatiota hyödyntäen Enersensen kehittämä henkilöstöresursoinnin optimointi- ja hybridimalli on osoittautunut kilpailukykyiseksi ratkaisuksi, erityisesti vaativissa teollisissa hankkeissa. Enersense oli Suomen yhdeksänneksi suurin yritys Henkilöstöpalveluyritysten Liittoon kuuluvien jäsenyritysten joukossa marraskuussa 2017. (Lähde: Henkilöpalveluyritysten Liitto)

 

Enersensen vahvuudet kilpailukentässä

Erityisosaaminen vaativissa teollisuushankkeissa

Meillä on erityisosaamista vaativien teollisuuden hankkeiden projektinhallinnasta, -resursoinnista ja -tuotannosta. Meillä on kokemusta mm. seuraavista hankkeista: Olkiluoto 3 -ydinvoimala, Äänekosken biosellutehdas, Kilpilahden teollisuusalue, LNG-terminaalihankkeet sekä Rauman ja Turun telakoiden laivaprojektit.

Palveluiden tuottaminen joustavasti ja globaalisti asiakkaan tarpeen mukaan

Uudistamme perinteisiä toimintatapoja ja -malleja. Yhdistämme digitalisaation avulla aiemmin erilliset roolit ja liiketoimintamallit. Tämä mahdollistaa palvelujen tarjoamisen hyvin laajasti eri sektoreilla useimmilla toimialoilla. Tarjoamamme skaalautuu erikokoisille asiakastarpeille ja käytössämme on asiakastarpeen mukaan useita ansainta- ja hinnoittelumalleja.

Ulkomaisen työvoiman hankintaosaaminen ja tehokas kansainvälinen hankintaverkosto

Pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaan suuriin resurssitarpeisiin hankkimalla työvoimaa Suomen lisäksi myös ulkomailta. Suomessa oleviin projekteihin noin 70 prosenttia työvoimasta hankitaan ulkomailta. Yli 80 prosenttia asiakkaistamme on kansainvälisiä suuryrityksiä ja suomalaisia kansainvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä.

Työntekijöistä huolehtiminen houkuttelee työntekijöitä ja parantaa työmotivaatiota sekä -turvallisuutta

Enersense hoitaa erityisesti kansainvälisen työvoiman logistiset asiat tehokkaasti työntekijän puolesta, jolloin työntekijä voi keskittyä täysipainoisesti työntekoon ilman häiriötekijöitä: esimerkiksi matkustamis-, auto- ja asumisjärjestelyt, kulkuluvat työmaille sekä henkilökohtaiset työturvallisuusvarusteet. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti työntekijöistä huolehtimiseen ja työturvallisuuden johtamiseen.

Projektiosaamisen ja -tiedon optimointi sekä hallinta E-Sense -ohjelmistoalustalla ja tukipalveluilla

Itse kehitetty projektinhallinnan ohjelmistoalusta, jossa on yli 7 000 yrityskäyttäjän sekä 55 000 työntekijän tiedot, ja jonka avulla käsitellään noin 100 000 asiakirjaa vuosittain. Meillä on tuotannossa lähes kokonaan uusi ohjelmistoalustaversio E-Sense 3, jonka konsepti sekä kehitys perustuvat asiakastarpeisiin ja tuoreeseen digitaaliteknologiaan. E-Sense 3 tulee auttamaan teollisuuden suurprojekteja entistä kokonaisvaltaisemmin SaaS (Software as a Service) -palveluna.

Ohjelmistoalustan lisäksi tarjoamme asiakkaille laajat projektinhallinnan ja -resursoinnin tukipalvelut, mm. viranomaisraportoinnit, rekisteröinti- ja verotiedot sekä työmaiden urakointiketjujen hallinnoinnin.

Osoitettu kyky kasvattaa liiketoimintaa nopeasti ja kannattavasti

Olemme lähes kolminkertaistaneet liikevaihtomme vuodesta 2015 vuoteen 2017, pysyen koko ajan hyvin kannattavana. Orgaanisen kasvun lisäksi olemme hankkineet asiakkaaksi uusia suuryrityksiä telakkateollisuudessa liiketoimintakauppojen avulla. Näissä asiakkaissa on potentiaalia kasvattaa Enersensen kokonaistarjoamaa. Kasvumme on auttanut meitä haastamaan perinteisillä malleilla toimivat yritykset.

 

E-Sense 3

Seuraavan sukupolven ohjelmistoalusta

E-Sense-ohjelmistosta on asiakkailla käytössä E-Sense 1 ja E-Sense 2 -versiot. E-Sense 1 ja 2 -versiot mahdollistavat projektin resurssien optimoinnin ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisen sekä parantavat informaation kulkua eri osapuolten välillä sekä edesauttaa kustannustehokkuutta. Uutta, vielä tuotekehityksessä olevaa E-Sense 3 -versiota on kehitetty vuodesta 2016 alkaen ja tavoitteena on lanseerata E-Sense 3 -versio vielä vuoden 2018 aikana.

E-Senseä on käyttänyt kansainvälisesti yli 7 000 yrityskäyttäjää yli 55 000 työntekijän hallinnointiin sekä yli 100 000 asiakirjan päivittämiseen ja tarkistamiseen joka vuosi. E-Sensen käyttö on optimoitu eri päätelaitteille ja sitä voidaan käyttää mihin vuorokaudenaikaan tahansa joka puolella maailmaa. Uusi E-Sense 3 rakentuu kokonaan uudelle kokonaiskonseptille, jossa hyödynnetään uusia digitaalisia teknologioita, joilla mahdollistetaan muun muassa resurssien tehokkaampi yksilöinti sekä paikantaminen. Uusi tuote tulee mahdollistamaan, että yhtiö voi tarjota tietohallintopalveluiden ulkoistamisen ratkaisuna tai SaaS-palveluna asiakkaan koon ja tarpeen mukaan.

 

Riskit

HUOM! Osakkeiden merkitsemiseen liittyy riskejä. Täydelliset riskikuvaukset löytyvät tämän pitchin liitteenä olevasta yhtiöesitteestä. Ks. esitteestä kohta "Riskitekijät".