Osake
Kierros on suljettu

Injeq IQ-Needle™ – älyneula tietää missä sen kärki on

Spinaalipistojen onnistuminen on kriittistä lasten leukemian hoidossa. Injeqin älyneula tietää missä sen kärki on ja tuo uuden turvallisuus- ja onnistumistason spinaalipistoon, joka on yksi kymmenistä sovelluksista Injeqin älyneulatekniikalle.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Injeq Oy perustettiin kun jo aiemmin tunnistettu lääketieteellinen tarve yhdistyi teknologiaosaajien näkemykseen sen mahdollisesta ratkaisusta. Riitan, Katjan ja Jarin visio älyneulasta on edennyt keittiön pöydältä vastasyntyneiden teho-osastoilla tehtyyn potilastutkimukseen. Yhtiöllä on nyt käsissään valmis teknologia ja kliinisesti testattu tuote, jotka tarjoavat yhtiölle kestävän kilpailuedun.

Injeq IQ-Needle™ älyneula - Tavoitteena turvallisuus vaativissa pistoissa 

Lasten yleisin syöpäsairaus on ALL-tyypin leukemia. Sen hoitojakso kestää tyypillisesti 30 kuukautta, jona aikana potilaalle tehdään noin 20 spinaalipistoa (myös lannepisto, engl. lumbar puncture). Jokainen näistä on vaativa toimenpide, koska neulan pitää osua selkäydinkanavaan. Jos neula työnnetään vähänkin liian pitkälle, voi seurauksena olla verenvuotoa. Samalla selkäydinkanavaan pääsee myös syöpäsoluja ja lapsen paranemisen mahdollisuudet heikkenevät. Siksi on ehdottoman tärkeää tietää, missä neulan kärki on.

Injeqin älyneula syntyi tarpeeseen

Edellä kuvattu esimerkki kuvaa yhtä monista hoitotilanteista, joissa on hyvä tietää missä neulan kärki on. Kolme lääketieteen ja lääketieteellisen tekniikan huippuosaajaa pohti asiaa Tampereella lähes kymmenen vuotta sitten ja päätti lähteä kehittämään älyneulaa, joka ratkaisisi tämän ongelman. Tuloksena on Injeq IQ-Needle™ älyneula, joka nyt osoittanut toimivuutensa kliinisissä kokeissa ja on valmiina vietäväksi markkinoille

Älyneulan toiminta on ainutlaatuinen

Injeq IQ-Needle™ älyneulan toimintatapa on ainutlaatuinen: Neulan runkoa ja sen sisällä olevaa tukiosaa eli mandriinia käytetään piston aikana mittakärkinä, joiden kautta mitataan neulan kärkeä koskettavan kudoksen bioimpedanssi. Injeq BZ-300 sarjan kudosanalysaattori tekee tämän 200 kertaa sekunnissa 15 eri taajuudella. Näin pystytään päättelemään missä kudoksessa neulan kärki milloinkin on, oli sitten kyseessä lihas, rasva, jänne, iho – tai selkäydinneste. Spinaalipistossa älyneula kertoo myös äänimerkillä lääkärille heti kun neulan kärki koskettaa selkäydinnestettä eli neula on perillä kohteessaan eli selkäydinkanavassa. Nuorin kliinisissä kokeissa hoidettu potilas oli kahden päivän ikäinen vauva, jolta näytteenotto ei onnistunut normaalilla neulalla edes neljännellä yrityksellä. Älyneulalla toimenpide onnistui heti.

Käyttökohteiden laajuus muodostaa valtavan markkinapotentiaalin

Menetelmällä on kestävä kilpailuetu ja sitä voidaan käyttää hyvin erilaisissa kohteissa. Spinaalipistojen osalta kaikkein vaativimpia toimenpiteitä ovat vastasyntyneiden ja lasten spinaalipistot. Tässä kohderyhmässä älyneulan hyödyt ja tarve ovat niin ilmeisiä, että se on älyneulan ensimmäinen kaupallinen sovellus. Muut sovellukset, kuten sisäelinten syöpänäytteenotto, syöpälääkkeiden injektiot, nivelpistot ja verisuonipistot tarjoavat lähes rajattomasti tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Jokainen sovelluskohde muodostaa jo yksinään suuren markkinan ja yhteensä markkinapotentiaali on valtava.

Vuonna 2025 Injeq älyneula on osa normaalia hoitotapaa

Injeq Oy:n älyneulaa vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla. Vastaavaa toiminnallisuutta kehitetään pohjautuen esimerkiksi paineentunnistukseen tai valon heijastamiseen, mutta nämä tekniikat ovat vielä kaukana markkinoille tulosta. Yhtiöllä on siten erinomainen tilaisuus saavuttaa uuden standardin asema hoitotoimenpiteissä, joissa tehdään vaativia pistoksia. Injeq IQ-Needle™ älyneula on todettu toimivaksi kliinisissä kokeissa ja se on valmiina markkinoille tuotavaksi. Siksi yhtiö hakee rahoitusta myyntiluvan vaatiman CE-merkin saamiseen, tuotannon ylösajoon ja myynnin käynnistämiseen.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Tuote ja kysyntä

Yhtiön ensimmäinen tuote on spinaalineula, jolla voidaan sekä ottaa näyte selkäydinnesteestä (Cerebrospinal fluid, CSF) että annostella selkäydinnesteeseen lääkeaineita esimerkiksi leukemiahoidon yhteydessä. Nämä spinaalipistot (myös lannepistolumbar puncture) ovat erityisen vaativia pienillä lapsilla, ja erityisesti pohjoismaiset yliopistolliset lastensairaalat ovat osoittaneet kiinnostusta saada tuote käyttöönsä mahdollisimman pian. Lasten yleisimmässä syöpäsairaudessa eli ALL-tyypin leukemiassa spinaalipisto tehdään yhdelle potilaalle tyypillisesti noin 20 kertaa. Toimenpiteiseen liittyvät riskit voivat johtaa vammautumisiin, lisäävät kärsimystä ja hankaloittavat hoitoa. Laajan kanadalaisen tutkimuksen [Shaikh ym. 2014] mukaan 18 prosentilla leukemiapotilaista pistot aiheuttava kudosvaurioita, joilla on suora yhteys pienempään selviytymistodennäköisyyteen - eli perinteisillä neuloilla voidaan aiheuttaa vahinkoa, joka heikentää paranemisen mahdollisuuksia.

Syöpähoitojen ohella tyypillinen syy spinaalipistoon on aivokalvontulehdusepäily, jonka diagnosoinnissa laadukas selkäydinnestenäyte on tarpeen. Lasten kohdalla tällaisen näytteen saamiseen liittyy ongelmia, joita Injeq IQ-Needle™ älyneula ratkaisee. Tutkimusten [Baxter ym. 2006; Nigrovik ym. 2007; Greenberg ym. 2008; Glatstein ym. 2011] mukaan 24–40 % vastasyntyneiden ja lasten pistoista epäonnistuu tai aiheuttaa kudosvaurioita. Epäonnistuneet pistot, niistä seuranneet viivästykset sekä huonolaatuiset näytteet aiheuttavat kärsimyksen lisäksi kuluja lapsen tehohoidon venyessä tarpeettomasti. Toisaalta hoitamaton tai huonon näytteen vuoksi diagnosoimaton aivokalvontulehdus on aina hengenvaarallinen. Se onkin yksi merkittävimmistä vastasyntyneiden ns. hankituista kuolinsyistä.

Tuotteemme tarjoaa etuja myös aikuisille tehtävissä toimenpiteissä. Se vähentää infektioriskiä ja lisää siten potilasturvallisuutta. Tavoite on, että älyneulan saatua aseman lasten spinaalipistoissa menetelmä otetaan käyttöön myös aikuisille tehtävissä vastaavissa toimenpiteissä, jotka eivät heilläkään ole helppoja tai riskittömiä.

Liiketoimintamalli

Markkinapotentiaalin eurooppalaisissa lastensairaaloissa arvioidaan olevan noin 51M€ vuodessa pohjautuen potilas- ja toimenpidemääriin, sairaaloiden määrään ja tyyppeihin sekä ennakoituihin myyntihintoihin (EU28, Norja, Sveitsi). Keskeisin tarve tuotteille on lasten leukemiahoidoissa sekä vastasyntyneiden diagnostiikassa sekä tehohoidossa. Nämä erikoisalat kattavat noin 60% lasten toimenpidemääristä. Myyntistrategiana on kattaa koko lastensairaalan spilaalipistojen tarve kerralla, jolloin toimintatavat pysyvät yhtenäisinä. Kokonaismarkkina globaalisti teknologian näköpiirissä oleville sovelluksille on noin 2 miljardia euroa vuosittain.

Myyntitapa ja hinnoittelumalli tulevat vaihtelemaan markkinan mukaan. Yleisin malli tulee olemaan kudosanalysaattoreiden myynti kertaluonteisena kauppana. Se tuo nopeasti tulovirtaa ja samalla käynnistää älyneulojen myynnin kertakäyttötuotteina. Riippuen kohdemarkkinasta ja rahoitusmallista analysaattorit voidaan myös myydä leasing-rahoituksella tai koko kokonaisuus palveluna (Needle-as-as-Service) jolloin laskutetaan vain neuloista käytön tai potilasmäärän mukaan. Eri markkinoille sopivia liiketoiminta- ja hinnoittelumalleja sekä komponenttien keskinäisiä hintasuhteita tullaan käymään läpi niin asiakkaitten kuin jakelijapartnereiden kanssa. Pyrkimyksenä on, että hinta ei muodostu ostamisen esteeksi.

Myynti, valmistus ja jakelu

Tuotteiden myyminen ja toimittaminen vaatii CE-merkin, jonka yhtiö ennakoi saavansa noin 10 kuukaudessa annin päätymisestä. Ensimmäinen kohdemarkkina on eurooppalaiset lastensairaalat, joissa tuotteellamme parannetaan spinaalipistojen varmuutta ja turvallisuutta. Lastensairaaloita toimii sekä yliopistosairaaloiden ja synnytyssairaaloiden yhteydessä että erillisinä yksikköinä. Myyntiponnistelut keskitetään alkuvaiheessa erityisesti johtaviin yliopistosairaaloihin, jotka toimivat samalla referensseinä ja ajavat Injeq:n laitteiden käyttöä uudeksi eurooppalaiseksi hoitokäytännöksi. Keskustelut ovat käynnissä johtavien pohjoismaisten yliopistosairaaloiden kanssa. Yhtiön tuotteita on ollut kliinisessä tutkimuskäytössä suomalaisissa yliopistosairaaloissa ja sekä Tukholman että Kööpenhaminan yliopistosairaalat ovat ilmaisseet halunsa aloittaa tuotteitten tutkimuksellinen käyttö osana kliinistä laitetutkimusta jo ennen CE-merkintää.

Injeq Oy omistaa keskeiset oikeudet tuotteisiinsa ja toimii niiden valmistajana vastaten niiden turvallisuudesta. Neulat tullaan valmistamaan yhtiön omissa tuotantotiloissa Tampereella komponenteista, joita hankitaan eri valmistajilta. Pakkaus ja sterilointi alihankitaan erikoistuneelta eurooppalaiselta toimijalta. Nyt tehtävien laiteinvestointien myötä valmistuskapasiteetti on noin 3000 neulaa kuukaudessa yhdessä vuorossa, mutta kapasiteettia pystytään laajentamaan myynnin kasvaessa verrattain helposti. Kudosanalysaattorien valmistus hankitaan pohjoismaiselta sopimusvalmistajalta.

Eurooppalainen myynti rakennetaan hyödyntäen paikallisia jakelijoita. Jakelijoiksi valitaan paikallisia yrityksiä, joilla on jo asiakassuhde lastensairaaloihin. Jakelijoiden identifiointi ja keskustelut on jo käynnistetty, mutta jakelusopimuksia ei vielä ole tehty. Tavoitteena on saada jakelu organisoitua muutamissa maissa siten, että myynti käynnistyy heti kun tuotteille on myyntilupa.

Yhtiö hoitaa itse kotimaan myynnin, yhteistyön pohjoismaisten tutkimussairaaloiden kanssa sekä jakelijoiden tukemisen oman organisaationsa voimin. Viimeisen kolmen vuoden aikana tehty kliininen yhteistyö useiden sairaaloiden kanssa on luonut hyvän pohjan myynnin käynnistämiselle.  

Kilpailutilanne

Lannepistoihin tarkoitettuja spinaalineuloja käytetään maailmassa paljon. Vuosittain tehdään noin 100 miljoonaa spinaalipistoa ja toimenpiteellä on yli sadan vuoden historia. Vallitseva käytäntö muodostaa sekä kilpailutekijän että mahdollisuuden. Mahdollisuus syntyy siitä, että toimenpiteitä tehdään ja nykykäytäntöön liittyy hankaluuksia ja riskejä, joita Injeq IQ-Needle™ älyneulalla pystytään helpottamaan. Kilpailutilanne puolestaan syntyy kun hoitavien lääkärien mielestä vallitseva toimintatapa on riittävän toimiva. Lastenlääkärit eivät ole tyytyväisiä nykyisiin ratkaisuihin, koska spinaalipisto etenkin lapsille on vaativa ja tavallisen neulan käyttöön liittyy heillä enemmän riskejä. Siksi yhtiö suuntaa voimavaransa ensin heidän tarpeisiinsa, jota kautta odotetaan älyneulan käytön muodostuvan standardiksi myös aikuisten toimenpiteisiin.

Älykkäälle spinaalineulalle ei ole vielä omaa markkinasegmenttiä, koska tuotteita ei ole vielä kaupallisesti saatavilla. Injeq Oy on siten teknologia- ja toimialajohtaja tuotteen tullessa markkinoille. Vakiintuneet neulavalmistajat tuntevat yhtiön ja seuraavat sen edistymistä. Tähän on syytäkin, koska yhtiön visio on mullistaa vallitseva hoitokäytäntö, jonka myötä ainakin osa nykyisistä neulavalmistajista tulee olemaan häviäjiä. Sitä mukaa kun saavutamme tavoitteemme, vanhanaikaisten neulojen kysyntä lakkaa – yksi sairaalaosasto kerrallaan. Toisaalta maailmanlaajuisilla markkinoilla on tilaa myös partneroitua neulavalmistajien kanssa ja saada käyttöön heidän logistiikkansa sekä myynti- ja jakelukanavansa.

Injeq IQ-Needle™ älyneulan tapaisista kudosta tunnistavista neuloista on syntynyt tutkimustuloksia tähän mennessä lähinnä yliopistotutkimuksissa tai yhtiön oman tutkimuksen myötä. Spinaalipistoihin liittyvät ongelmat on tunnistettu muidenkin toimesta ja kilpailevia ratkaisuja on pyritty kehittämään perustuen mm. neulan kärkeen kohdistuvan paineen tai heijastuvan valon mittaukseen. Paineeseen eli manometriin perustuvaa tekniikkaa on kuitenkin kommentoitu liian kömpelöksi ja valoon perustuvia ratkaisuja ei ole vielä kaupallistamisvaiheessa. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vastaavaan toimintaan kykeneviä kilpailijoita ei markkinoilla ole, ja tuotteiden kehitystyö ja kaupallistaminen ovat merkittävästi Injeqiä jäljessä.

Asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset

Uusien lääketieteellisten laitteiden kehitystyö ei ole helppoa, mutta markkinoille pääsyn myötä on asema usein kestävä. Keskeinen este myynnille ovat lääkintälaitteilta vaadittavat viranomaishyväksynnät. Injeq on jo pitkään tehnyt tutkimuskäyttöön laitteita, jotka täyttävät eurooppalaiset vaatimukset ja yhtiöllä on suunnitelma 10 kuukauden projektille, jossa tuotanto käynnistetään ja eurooppalaisten myyntilupien vaatimat testit ja auditoinnit saatetaan loppuun. Yhtiön käsityksen mukaan myyntilupien vaatima kliininen näyttö on pääosin jo koossa. Yhdysvaltojen myyntilupiin tullaan panostamaan eurooppalaisten lupien jälkeen.

Kestävä kilpailuetu

Yhtiön tuotteet eivät ole kilpailijoiden helposti kopioitavissa. Tuotekokonaisuuteen kuuluvat kudosanalysaattori, kertakäyttöiset neulat ja näiden välillä kulkeva kaapeli. Sen paremmin neulan kuin analysaattorinkaan kopioiminen tai korvaaminen ei ole suoraviivaista ja niitä suojaamaan yhtiöllä on joko myönnettyjä tai haettuja patentteja neljästä eri teknologiasta. Patentit suojaavat yhtiön liiketoimintaa tietyiltä osin, mutta kestävä kilpailuetu muodostuu patenttien ohella myös tutkimustyön ja kliinisten kokeiden tuottamasta tiedosta, jota ei patentoida.

Yhtiön kudostunnistusalgoritmit ovat salaisia ja mittaustietoa kertyy, kun tuotteita käytetään. Tämä mahdollistaa tuotteiden jatkuvan kehittämisen ja tunnistusalgoritmien optimoinnin. Kilpailijat joutuvat toistamaan vastaavat kliiniset tutkimukset ja lähtevät siten takamatkalta. Yhtiön tavoite on, että parhaaksi hoitokäytännöksi muodostuu Injeq IQ-Needle™ älyneulan käyttö. Silloin muiden ei ole välttämättä edes eettistä myöhemmin toistaa kliinisiä potilaskokeita, jos perinteisillä tuotteilla tai kilpailijoiden tuotteilla ei saavuteta samaa turvallisuutta kuin yhtiön tuotteita hyödyntäen.

Kasvupolut

Yhtiön ensimmäinen markkina muodostuu eurooppalaisissa lastensairaaloista tehtävistä spinaalipistoista ja onnistuminen tällä markkinalla on keskeinen tavoite, johon keskitytään. Myynti alkaa Pohjoismaista ja isot eurooppalaiset maat pyritään saamaan liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen yhtiöllä on merkittäviä kasvupolkuja, joihin tehtäviä panostuksia harkitaan tilanteen mukaan. Selvää kuitenkin on, että yhtiön teknologia on disruptiivinen ja tulee muuttamaan injektioneulojen globaalia markkinaa. Seuraavassa on esitelty lähivuosien selkeimmät vaihtoehtoiset kasvupolut.

  1. Myynnin laajentaminen Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat on merkittävä mahdollisuus. Yhtiön tietojen mukaan myyntilupa on saatavissa uusille innovatiivisille ja vähäriskisille tuotteille tarkoitetun FDA:n De Novo-prosessin kautta (Section 513(f)(2) of the US FD&C Act) jonka vaatimuksia on huomioitu yhtiön laatujärjestelmässä. Hakuprosessi on kuitenkin luontevinta käynnistää vasta sitten kun eurooppalainen myyntilupa eli CE-merkki on saatu. Tätä kasvupolkua ja sen vaatimia resursseja mm. rahoituksen suhteen selvitetään muun toiminnan ohessa ilman suuria panostuksia. Päätöksiä ennakoidaan voitavan tehdä vuoden 2018 lopulla.
  2. Myynnin laajentaminen muualle maailmaan. Lasten hyvinvointi ja sen turvaamiseksi käytettävissä olevat resurssit ovat selkeä kasvualue myös Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella. Esimerkiksi useissa Lähi-Idän valtioissa syntyvyys on korkea ja lasten hoitoon panostetaan paljon. Eurooppalainen CE-merkki toimii myös pohjana monien maiden hyväksyntäprosessille ja sen päälle tulevat viranomaisvaatimukset ovat suhteellisen vähäisiä. Yhtiötä ovat jo lähestyneet useat jakelijat ja näitä mahdollisuuksia harkitaan CE-merkin saannin jälkeen.
  3. Aikuisten toimenpiteet. Aikuisille tehdään spinaalipistoja, myös selkäydinpuudutuksia, huomattavasti enemmän kuin lapsille. Aikuisten markkina on selvä mahdollisuus, vaikka lääkäreiden kokema tarve ei ole yhtä selvä kuin pienillä lapsilla ja markkinan konservatiivisuus on esteenä. Tässä pyritään hyödyntämään lastenosastoja referensseinä ja tuomaan esiin teknologian etuja ja pienentyneitä riskejä. Tavoitteena on siten laajentua lastenosastoilta aikuisten osastoille. Tämän markkinalaajennuksen etuna on, että uutta tuotekehitystä ei tarvita ja myös jakelu voitaneen tehdä sama reittiä.  On perusteltua olettaa, että pitkällä aikavälillä älyneula tulee olemaan osa normaalia hoitotapaa, sillä digitallisen tekniikan tuomaa helppoutta ja lisääntynyttä turvallisuutta arvostetaan.
  4. Uudet tuotealueet. Yhtiön näköpiirissä on useita tuotealueita, jotka tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia. Näitä tuotealueita voidaan kehittää ja kaupallistaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa. Tällaisesta on esimerkkinä kiinteiden kasvainten syöpähoito, jossa yhtiön kliinisten tutkimusten mukaan kasvainkudos voidaan tietyissä tapauksissa reaaliaikaisesti erottaa terveestä kudoksesta ja tarjota tietoa kasvaimen tilasta. Tästä ennakoidaan olevan hyötyjä mm. näytteenotossa eli biopsiassa sekä tulevaisuuden immunoterapeuttisissa syöpähoidoissa. Yhtiön pyrkimyksenä on jatkaa kliinistä tutkimusta yhteistyössä yliopistosairaaloiden kanssa hyödyntäen jo kehitettyä teknologiaa. Tämä tutkimus voidaan tehdä myös ilman merkittäviä panostuksia normaalin toiminnan ohessa.

Tiimimme

Tiimimme

Henkilökunnan muodostaa kuusi ammattilaista, joiden osaaminen kattaa tutkimuksen lääketieteestä signaalinkäsittelyyn, toimialaosaamisen kliinisistä tutkimuksista eurooppalaiseen sääntelyyn, sekä tuotannon, laadunvarmistuksen ja yrityksen johtamisen eri osa-alueet.

Yhtiöllä on aktiivinen hallitus, jossa ovat jäsenenä paitsi innovaation alkuperäiset kehittäjät myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Hallitus toimii operatiivisen organisaation tukena ja osallistuu aktiivisesti yhtiön kehittämiseen myös normaalin hallitustyön ulkopuolella.

Kai Kronström

Toimitusjohtaja ja perustaja

Tuotantotalouden DI, jolla yli 10 vuoden kokemus johtotehtävistä korkean ja lääketieteellisen teknologian yrityksissä.

https://www.linkedin.com/in/kai-kronstr%C3%B6m-5b33b/

Rami Lehtinen

VP Clinical Development & Sales

Lääketieteellisen tekniikan tohtori, jolla vahva kokemus niin liiketoiminnan, tutkimuksen kuin opetuksenkin parista.

https://www.linkedin.com/in/rami-lehtinen-8570419/

Timo Elomaa

VP Quality & Projects

Tuotantotalouden DI, jolla yli 20 vuoden kokemus innovatiivisista korkean teknologian tuotteista.

https://www.linkedin.com/in/timoelomaa/

Petri Ahonen

VP Production & Mechanical Design

Tuotantotekniikan DI, jolla 20 vuoden kokemus teollisuudesta.

https://www.linkedin.com/in/petri-ahonen-8a944876/

Sanna Halonen

Tutkija

Biomittausten DI, jolla 5 vuoden työkokemus life science ja bioalojen mallinnus-, mittaus- ja data-analyysitehtävistä. Valmistelee lääketieteellisen tekniikan väitöskirjaa bioimpedanssimittauksen hyödyntämisestä lääketieteen instrumenteissa.

https://www.linkedin.com/in/sanna-halonen-11b0aba9/

Juho Kari

Tutkija

Lääketieteellisen fysiikan DI, jolla erityisosaamisalueena kliinisten laitetutkimusten suunnittelu, toteuttaminen ja tulosten analysointi. Vahva teoreettinen ja käytännön osaaminen bioimpedanssimittauksen hyödyntämisestä.

https://www.linkedin.com/in/juho-kari-9b550ba7/

Jari Hyttinen

Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Tekniikan tohtori ja lääketieteellisen tekniikan professori. 30 vuoden kokemus lääkintälaitteiden ja lääketieteellisen tekniikan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä yli 15 vuoden kokemus tutkimustoiminnan ja kansainvälisten järjestöjen johtotehtävistä.

https://www.linkedin.com/in/jari-hyttinen-3864a14/

Riitta Seppänen-Kaijansinkko

Perustaja ja hallituksen jäsen.

Professori, lääketieteen tohtori, hammaslääketieteen lisensiaatti, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri ja erikoishammaslääkäri. Yli 30 vuotta kokemusta kliinisestä työstä, tutkimuksesta ja yritystoiminnasta.

http://linkedin.com/in/riitta-seppänen-kaijansinkko-66124615

Katja Paassilta

Perustaja ja hallituksen jäsen

Hammaslääketieteen lisensiaatti ja diplomi-insinööri. Alkuperäisen älyneulan kehittäjä.

Tommi Rasila

Hallituksen jäsen

Kasvuyritystoiminnasta väitellyt tekniikan tohtori sekä sarjayrittäjä yli 30 vuoden kokemuksella

https://www.linkedin.com/in/tommirasila/

Jan Lindgren

Hallituksen jäsen

Lääketieteen ja kirurgian tohtori.

Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Yhtiön toimintaan liittyy silti luonnollisesti riskejä. Seuraavassa kuvataan näistä merkittävimmät sekä yhtiön näkemys kuhunkin riskiin.

Suunnitelmien toimeenpano ei onnistu odotuksien mukaan

Jokainen uusia lääketieteellisiä laiteita markkinoille tuova yhtiö joutuu muokkaamaan kulttuuriaan kun teknologiakehityksestä siirrytään myyntiin ja valmistukseen. Toimeenpanokyky ja onnistuminen kaikilla tarvittavilla osa-alueilla ei ole itsestään selvää ja toimeenpanokykyä voi pitää riskinä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa avainhenkilöiden säilymistä, onnistuneita rekrytointeja ja partneriyhteistyötä.  Riskin minimoimisen keskiössä on muutoksen johtaminen, joka on jo alkanut: Injeq on jo onnistuneesti siirtänyt painopistettään teknologiakehityksestä kliiniseen tutkimusyhteistyöhön, tehnyt ensimmäiset myynnilliset rekrytoinnit sekä luonut vahvan perustan valmistukseen, alihankkijayhteistyöhön ja laadunvarmistukseen.

Myynnin aloitus viivästyy

Yhtiön tuotteet ovat vahvasti säänneltyjä luokan IIa ja III lääkinnällisiä laitteita, joiden suunnittelutiedostot ja laadunvarmistuksen tarkistaa ulkopuolinen tarkastuslaitos (Notified Body), joka myöntää tuotteille CE-merkin. Viivästyksiä voi tapahtua esimerkiksi komponenttitoimittajien, tarkastuslaitoksen odottamattomien vaatimusten tai täysin uusien, ennakoimattomien riskien vuoksi. Riskiä pienentää, että yhtiöllä on hyvä käsitys laitevaatimuksista, toimiva laatujärjestelmä sekä riskinhallintaprosessit, jotka on alusta alkaen tehty CE-merkin saamista silmällä pitäen. Tuotteita on myös valmistettu ja käytetty kliinisissä potilaskokeissa pitkään. Riskiä pienennetään myös pitämällä kiinteät kulut riittävän matalalla tasolla, jotta maksimoidaan rahoituksen riittävyys myös myynnin viivästyessä.

Myynnin kasvu on oletettua hitaampaa

Yhtiöllä on perustellut odotukset, että merkittävää liikevaihtoa ja katetta tuovia toimituksia päästään tekemään heti kun yhtiön tuotteita voidaan myydä. On kuitenkin mahdollista, että myynti käynnistyy ja kasvaa ennakoitua hitaammin. Tämä voi johtua esimerkiksi sairaaloiden budjetointikäytännöistä ja tarpeesta vakuuttua tuotteesta ennen ostopäätöstä. Riskiä voitaisiin näennäisesti pienentää yli-investoimalla myyntiin. Tähän ei ole tarkoitus ryhtyä vaan ennemminkin varmistaa että asiakkaat ovat tyytyväisiä: Yhtiön tavoite on että pääsemme ”uudeksi standardiksi" lasten leukemian hoidossa sekä vastasyntyneiden ja lasten diagnostiikassa pidemmällä aikajänteellä. Myyntiä voivat hidastaa myös kilpailijoiden toimet ja näitä tulee seurata, mutta huomioiden kilpailutilanne ja kilpailuedut ei kilpailijoiden toimia pidetä suurena riskinä.

Potilasturvallisuus

Yhtiön tuotteiden ennakoidaan parantavan potilasturvallisuutta ja potilaiden hoitoa. Ensimmäinen tuote on tarkoitettu helpottamaan näytteen ottamista pienen vastasyntyneen lapsen selkäselkäydinnesteestä. Tällöin tuoteturvallisuus ja suorituskyky ovat olennaisia. On kuitenkin todettava, että yhtiön neula toimii periaatteessa samoin kuin tavallinen neula, paitsi että toimenpiteen turvallisuutta ja onnistumistodennäköisyyttä parannetaan Injeqin teknologialla. Näin ollen lähtökohtaisesti mikäli potilasvahinko sattuu, se olisi sattunut myös tavallista neulaa käyttäen. Yhtiö tekee systemaattista riskienhallintatyötä liittyen mm. tuotteitten suunnitteluun, valmistukseen ja kliiniseen tutkimukseen.

Rahoitukselliset riskit

Yhtiö on keräämässä suhteellisen pientä antia ja varojen riittävyys kaikissa eri tilanteissa ei ole itsestään selvää. Nyt toimeenpantavan annin on tarkoitus riittää Euroopan markkinoiden avaamiseen. Yhtiön voi ennakoida tarvitsevan lisärahoitusta viimeistään Yhdysvaltain markkinoille menoon. Mikäli rahoitusta tarvitaan, tullaan toteuttamaan rahoitusratkaisuja, jotka ovat yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien kannalta oikeudenmukaisia sekä mahdollistavat myös osakkeiden likviidisyyden jossain vaiheessa. Mikäli yhtiö onnistuu kohtuullisesti tavoitteissaan, voidaan sen ennakoida olevan haluttava sijoituskohde, jolloin kasvun sekä kehityksen rahoitus onnistuu eri tilanteissa.