Osake
Kierros on suljettu

Solwers – Engineering Value

Solwers on kasvuyritys, jonka tavoitteena on muuttaa, kuinka rakennusalan teknistä konsultaatiota tehdään. Yhtiö tavoittelee listautumista muutaman vuoden sisään.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Uutisia Solwersilta

Päivitys Solwersin yrityskauppojen tilanteeseen

Solwers Oyj (”Solwers”) neuvottelee parhaillaan kahdesta yrityskaupasta Ruotsissa ja on sopinut alustavasti kauppojen keskeisistä ehdoista. Solwers on aiemmin ilmoittanut, että se tutkii mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa maantieteellisesti, ensisijaisesti muihin Pohjoismaihin. Nyt suunnitteilla olevat kaupat ovat osa tätä laajentumisstrategiaa.

Toteutuessaan yrityskaupat nostaisivat Solwers-konsernin liikevaihtoa vuositasolla arvioilta noin 3,5 miljoonalla eurolla. Voimassa olevat salassapitositoumukset estävät tarkempien tietojen antamisen suunnitteilla olevista kaupoista tässä vaiheessa. Kaupat on tarkoitus toteuttaa kesä-heinäkuun aikana. Kauppojen toteutumiseen liittyy vielä paljon epävarmuuksia ja Solwers tiedottaa kaupoista tarkemmin niiden toteutuessa. 

Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja

-----------------------------------------------------------

Tahdomme tarjota uudella liiketoimintamallilla korkeatasoisia suunnittelu- ja konsultointipalveluja. Rakennettu ympäristö koostuu useista eri osa-alueista, kuten tunneleiden kalliosuunnittelusta sekä raiteiden, teiden, siltojen, rakennusten ja muiden ympäristöön sijoittuvien rakenteiden suunnittelusta. Rakennetun ympäristön rakenteiden suunnittelu, vaatii syvällistä erityisosaamista - ja me haluamme tarjota sitä kaikilla osa-alueilla.

Solwersin ylimmällä johdolla on yli 25 vuoden kokemus rakennusalan suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminnasta. He ovat vuosien varrella nähneet, miten automaatio ja digitalisaatio ovat muuttaneet toimialaa ja he ovat koonneet yhteen parhaat ideat ja toimintamallit. Kun suunnitteleminen on ydinosaamisaluetta, miksipä ei lähtisi liikkeelle oman toiminnan kehittämisestä mahdollisimman tehokkaaksi. Tekninen konsultointi on perinteisesti ollut hyvin konservatiivisesti toimiva toimiala, jolla on totuttu toimimaan vanhojen kaavojen mukaan. Solwers haluaa esittää uuden tavan monialaisen konsultointiyhtiön rakenteen ja palveluiden tarjonnan järjestämiselle.

Rakennusala on yksi harvoja toimialoja, joka ei lepää koskaan ja teknisiä konsultteja tarvitaan jokaisessa rakennusprojektissa. Muun muassa tiet, sillat, rakennukset ja tunnelit tarvitsevat kaikki sen kaltaisia palveluja, joita Solwers tarjoaa.

Oivalluksemme on ollut löytää parhaat, ammattitaitoisimmat ja intohimoisimmat osaajat – ja antaa heidän tehdä sitä, minkä he parhaiten osaavat. Alan suurimmat toimijat ovat kehittäneet itselleen toimintamalleja, joita tarvitaan suurien organisaatioiden pyörittämiseen, mikä voi kuitenkin olla todella turhauttavaa asiantuntijoille, jotka haluaisivat keskittyä projektityöhön. Toisaalta pienemmät yhtiöt eivät voi tarjota yhtä kiinnostavia urapolkuja ja kehittymisen mahdollisuuksia kuin suuremmat yhtiöt. Solwers eroaa edellä mainituista tarjoamalla parhaat puolet molemmista: toisaalta konsernirakenne mahdollistaa synergian myynnissä, rahoituksessa, hallinnossa ja kehityksessä– ja samaan aikaan pienempien varsin itsenäisten yksiköiden ketterän tehokkuuden. Henkilöstö pitää siitä, asiakkaat pitävät siitä – ja osakkeenomistat pitävät siitä.

Solwers-yhtiöt ovat kaikki omien alojensa parhaimmistoa. Yhtiöiden toimialat vaihtelevat muun muassa arkkitehtuurin, rakennus-, väyläinfrastruktuuri- ja kalliosuunnittelusta ympäristömittauspalvelujen tuottamiseen. Tällä hetkellä Solwers koostuu emoyhtiöstä, Solwers Oyj:stä ja 16 tytäryhtiöstä eri konsultointiyhtiöstä, mutta uskomme lopullisen yhtiöiden lukumäärän asettuvan 20–30 välille, jolloin kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme täysin kattavan palveluvalikoiman.

Alusta asti Solwersin suunnitelmissa on ollut jossain vaiheessa hakea sen osakkeiden julkista noteerausta. Tämän osakeannin hetkellä nämä suunnitelmat ovat edelleen olemassa, mutta mahdollisen listautumisen lopullinen toteutuminen ja aikataulu riippuvat useista eri tekijöistä, kuten vallitsevasta markkinatilanteesta ja yhtiön kehitysvaiheesta. Lopullisen päätöksen osakkeiden listaamisesta tekee aikanaan valittu toimivaltainen arvopaperipörssi.

Kasvun tukeminen yritysostoilla

Solwersin johto kartoittaa jatkuvasti yrityksiä, joiden toiminta on vakiintunutta ja voitollista ja jotka voisivat kasvaa vielä voimakkaamman osana Solwers-konsernia ja jotka samalla toisivat synergiaetuja muille Solwers-yhtiöille. Yli 50 prosentin liikevaihdon kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2018 toiminnan pysyessä samaan aikaan kannattavana, antaa uskoa siitä, että tämä strategia toimii.

Solwers pähkinänkuoressa

  • Uusi, tehokkaampi tapa tarjota teknisen konsultoinnin palveluita - valtavan kasvupotentiaalin omaava markkina
  • Kaiken toiminnan ohjenuora: kannattava kasvu sekä orgaanisesti että systemaattisilla yritysostoilla
  • Monitorointipalveluiden digitalisaation odotetaan tuovan lisäkasvua

Solwers organisaatiokuva

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Rakennusala on luonteeltaan syklistä, ja tämä luonnollisesti vaikuttaa myös Solwersin liiketoimintaan. Solwersin erittäin laajan palvelutarjonnan turvin Solwersin aikoo lieventää syklisyyden vaikutuksia, panostamalla sellaisiin liiketoimintasektoreihin, jotka suoriutuvat suhteellisesti paremmin vallitsevasta taloustilanteesta riippumatta. Lisäksi eri suunnittelualojen suhdanteet kulkevat eri tahdissa, usein kuukausien viiveellä, ja näin ollen työmäärä on tasaisempaa kuin yksittäisillä yhtiöillä.

Solwersilla on vahva asema infrastruktuurisuunnittelun alalla, jolla kysyntä perinteisesti on heilahdellut vähemmän. Lisäksi tietyillä osa-alueilla, kuten esimerkiksi Suomen tie- ja siltaverkostossa, kertyy jatkuvasti korjausvelkaa, mikä tarkoittaa sitä, että Solwers-yhtiöiden tarjoamien palvelujen kaltaisille palveluille tulee riittämään kysyntää kulloinkin vallitsevasta taloussuhdanteesta riippumatta.

Konsernirakenne ja sen yritysten kevyt kustannusrakenne mahdollistavat erinomaisen jouston, mikäli kysyntä laskee hetkellisesti. Solwers käyttää alihankkijoita merkittävään osaan liiketoimintaansa. Osa alihankkijoiden tehtävistä on tarpeen vaatiessa siirrettävissä Solwersin sisäisiksi töiksi, jos tilanne vaatii kustannussäästöjen saavuttamista tai työmäärän kasvattamista.

Kaupungistuminen on megatrendi, joka on pitkälti taloussuhdanteista riippumaton ja se suosii monella tapaa Solwersin liiketoimintaa. Tämä trendi jatkuu vahvana. Kaupunkien kasvaessa, tarvitaan sekä uudisrakentamista että olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden jatkuvaa päivittämistä. Samaan tapaan syntyy tarvetta parantaa kunnallista infrastruktuuria ja kasvattaa sen kapasiteettia. Toinen megatrendi on yhteiskunnan toimintojen lisääntyvä siirtäminen maanpinnan alapuolelle. Solwers-ryhmään kuuluu yhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet maanalaiseen suunnitteluun ja näiden yhtiöiden odotetaan hyötyvän tästä megatrendistä.

Solwersin asiantuntijat ovat osoittaneet erinomaista osaamistaan useissa merkittävissä suomalaisissa ja kansainvälisissä suunnittelu- ja rakennusprojekteissa. Näihin kuuluvat muiden muassa Helsingin Kampin keskus, Eurajoen ydinjätteen loppusijoitusyksikkö ja Helsingin Jätkäsaaren Clarion-hotelli. Solwers-konserni on työskennellyt kansainvälisissä projekteissa muun muassa Manhattanin Ground Zero’n, New Jerseyn sataman ja Tukholman metron parissa.

Kun Solwers toimii niin erilaisissa projekteissa, on vaikea määrittää yhtiön tarkkaa markkinaosuutta tai sen suurimpia kilpailijoita. Kokonaisuudessaan teknisen konsultointi on yli 2 miljardin euron suuruinen markkina ja Solwersin osuus siitä on pieni. Toisaalta rajatuimmilla erityisaloilla, kuten kallio- tai tunnelisuunnittelussa Solwersin markkinaosuus saattaa yltää jopa 20 prosenttiin.

 

Solwers logo

Uudet liiketoiminta-alueet

Etämonitoroinnin palvelut on tarkoitus integroida ja automatisoida laajemmaksi palvelumalliksi. Perusteknologia ja osaaminen ovat jo kasassa, mutta tuotetta pitää edelleen jalostaa ja markkinoida oikealla tavalla. Näin ollen tällä uudella liiketoiminta-alueella pitäisi olla lähitulevaisuudessa saavutettavissa merkittävää kasvua.

Solwersin etävalvontapalveluita käyttämällä sen asiakkaat saisivat käyttöönsä kustannustehokkaan monitorointiratkaisun ja Solwers voisi tarjota osaamistaan laajemmalle asiakaskunnalle kuin pelkästään nykyisellä konsultointiin perustuvalla liiketoimintamallillaan. Tämä voisi tarkoittaa huomattavasti korkeampaa palveluiden kasvua käyttämättä merkittävästi enempää resursseja.

Digitaalisen palvelutarjonnan laajentamisen lisäksi, Solwersin tavoitteena on laajentaa liiketoimintaansa maantieteellisesti. Ensimmäinen kansainvälinen tavoitemarkkina on Ruotsi, jossa Solwers on jo aloittanut toiminnan valmistelut aktivoituakseen infrasuunnittelun saralla Tukholman alueella. Ruotsin lisäksi myös muut Pohjoismaat ovat Solwersin kannalta kiinnostavia markkina-alueita.

Tiimimme

Tiimimme

Jokaista Solwers-konserniin kuuluvaa yhtiötä johtaa toimitusjohtaja. Solwersin johtoryhmään kuulu jokaisen yhtiön toimitusjohtaja sekä konsernin talouspäällikkö. Johtoryhmän työtä johtaa Solwers-konsernin toimitusjohtaja. Konsernin lakimies osallistuu johtoryhmän kokouksiin kutsusta. Konsernin toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti. Vaikka johtoryhmällä ei ole virallisia lakimääräisiä tehtäviä, se avustaa toimitusjohtajaa operatiivisessa johtamisessa ja valmistelee yhteisessä intressissä olevia asioita.

Leif Sebbas

(DI), Perustaja, Hallituksen puheenjohtaja

Leif on tehnyt pitkän uran teknisen konsultoinnin yrittäjänä. Kun Suomi kärsi lamasta 1990-luvulla, hänen yrityksensä toimivat Saksassa.

Suomen talouden alettua osoittaa elpymisen merkkejä, Leifin yritykset aloittivat reippaan kasvun Suomen markkinassa ja fuusioituivat Finnmap Consulting Groupin kanssa.

Leif työskenteli toimitusjohtajana useassa Finnmapin tytäryhtiöissä ja vastasi monista konsernin tekemästä yritysostosta. Hän myös lanseerasi ja oli vastuussa ryhmän tytäryhtiöistä Venäjällä ja Intiassa. Vuonna 2012 FMC Group, jolla oli 1500 työntekijää, myytiin Swecolle, ja Leif perheineen luopuivat enemmistöosuudestaan. Leif jatkoi Swecon palveluksessa kaksi vuotta ja vastasi muun muassa Olkiluoto 3:n turbiinisaarekkeen pääsuunnittelusta. Samaan aikaan Leif jatkoi useiden pienempien yritysten omistajana ja kehittäjänä. Vuonna 2015 hän kävi ensimmäiset alustavat keskustelut Solwers-konsernin muodostamisesta ja Solwers-toiminimi rekisteröitiin vuoden 2017 alussa. Leif on toiminut yli 20 yrityksen hallituksessa ennen Solwersin perustamista. Hän on Hallitusammattilaiset ry – Directors’ Institute FInlandin jäsen vuodesta 2008.

https://www.linkedin.com/in/leifsebbas/

Stefan Nyström

(DI), Toimitusjohtaja

Stefan Nyströmillä on 25 vuoden kokemus suunnittelualalta. Hän aloitti uransa rakennesuunnittelijana ja on työskennellyt projektipäällikkönä useissa eri projekteissa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Vuodesta 2003 alkaen Stefan on toiminut erilaisissa johtotehtävissä, kuten Aaro Korhosen toimitusjohtajana (2003–06), Pöyry Civil Oy:n toimitusjohtajana (2006–10), Pöyry Local Servicesin liiketoiminnan johtajana (2009–14) ja Pöyry Sweden AB:n toimitusjohtajana (2014–16). Stefan on myös toiminut Pöyry Sweden AB:n, Pöyry Norway As:n ja Peikko Groupin hallitusten jäsenenä. Solwers-konsernin toimitusjohtajana hän on toiminut vuoden 2019 alusta.

https://www.linkedin.com/in/stefan-nystr%C3%B6m-2678854b/

Emma Papakosta

Hallituksen jäsen (toimikausi alkaa 1.5.2019), Hankintajärjestelmistä vastaava johtaja, NCC, Sweden

NCC Groupin hankintajärjestelmistä vastaavana Emma on aitiopaikalla luotsaamassa Source to Pay -prosessin digitaalista transformaatiota NCC:llä. NCC:n tavoitteena on kehittyä dataohjatuksi ostajaorganisaatioksi ja tätä kehitystä Emma ja hänen tiiminsä edistävät tarjoamalla arvokasta ymmärrystä ostodataan perustuen. Työskennellessään hankintaorganisaation ja IT:n rajapinnassa Emma on tottunut edistämään sekä IT-projekteja että muita prosessi- tai muutoskeskeisiä projekteja toimitusketjun sisällä.

Emma on rankattu Ledarnan ja Women’s Executive Searchin ylläpitämälle Future Female Leaders -listoilla vuosina 2017 ja 2018.

https://www.linkedin.com/in/emmapapakosta/

Mari Pantsar

Hallituksen jäsen (toimikausi alkaa 1.5.2019) (FT), Hiilineutraalin kiertotalouden teemajohtaja, Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto SITRA

Tohtori Pantsar on johtanut muun muassa Suomen Cleantech-klusteria (2007–2011) ja Suomen hallituksen cleantech-strategiaohjelmaa (2012). Hän on myös työskennellyt UPM:n ympäristöasioiden johtajana ja ympäristöasiantuntijana (2000–2007). Lisäksi hän on toiminut useiden cleantech-yritysten hallituksissa ja vaikuttaa tällä hetkellä Ahlstrom Capital Cleantech Management Ky:n ja Smart & Clean Foundationin hallitusten jäsenenä. Pantsar johtaa Sitran “hiilineutraali kiertotalous” teema-aluetta. Hänen tehtävänään on auttaa Suomea kehittymään ekologisesti kestäväksi ja kilpailukykyiseksi yhteiskunnaksi. Pantsarilla on kokemusta laajojen sidosryhmien innostamisesta toimimaan yhteisen tavoitteen eteen – tämä on kriittisen tärkeä kyky kiertotalouden kehittämisessä. Hän toimii myös Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT:n dosenttina. Pantsar on Fortum Oyj:n ja Partiosäätiön neuvottelukuntien jäsen.

https://www.linkedin.com/in/mari-pantsar-kallio-7a07a23/

John Lindahl

Hallituksen jäsen (toimikausi alkaa 1.5.2019) (FM, MBA), Konsernin tekninen johtaja & kestävän kehityksen johtaja, Mondi PLC., Lontoo

John on tehnyt mittavan uran kansainvälisessä metsäteollisuudessa, työskennellen erilaisissa johtotason tehtävissä Suomessa, USA:ssa ja Ranskassa muiden muassa M-realilla, Myllykoskella ja UPM:llä. UPM:llä hän siirtyi yritysteknologian ja sijoituskoordinaation tehtäviin. Metsäteollisuudesta John siirtyi konsultointi- ja insinööriyhtiö Pöyrylle, jossa hän toimi useassa johtotehtävässä yrityksen metsäteollisuustoiminnossa. Näissä tehtävissä hän oli mukana muun muassa neuvonannossa, esisuunnittelussa ja -kartoituksissa sekä suurissa projektitoteutuksissa, kunnes hän vuonna 2011 siirtyi Mondille konsernin tekniseksi ja kestävän kehityksen johtajaksi.

https://www.linkedin.com/in/john-lindahl-56288219/
Riskit

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan tähän riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.

Pitchin liitteenä on luottotietoraportti, jolla voi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

Markkinariski

Rakennusala on luonteeltaan syklinen ja tuleva taloudellinen laskusuhdanne vaikuttaa koko sektorin volyymeihin. Yllä on listattu useita tekijöitä, joiden arvioidaan tekevän Solwersin liiketoiminnasta vähemmän altista talouden sykleille kuin alalla keskimäärin, mutta ei ole olemassa mitään takeita siitä, että yhtiö kykenisi suojautumaan talouden laskusuhdanteen vaikutuksilta.

Rahoitusriski

Solwersin kasvustrategia nojaa suurilta osin yritysostoihin, eikä voida olla varmoja siitä, että yritys onnistuu saamaan rahoitusta lainkaan tai suotuisin ehdoin toteuttaakseen tätä strategiaa. Rahoituksen saatavuus ja/tai kustannukset voivat siis vaikuttaa yhtiön tuleviin kasvumahdollisuuksiin.

Avainhenkilöriski

Vaikka ala yleisesti kärsii osaajapulasta, Solwers-konsernin yhtiöt ovat onnistuneet ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön ja avainhenkilöiden rekrytoinnissa. Vaikka Solwers-konsernin operatiivinen toiminta onkin suhteellisen monipuolisesti jakautunutta, ei ole takeita, että konsernin onnistuu tässä yhtä hyvin tulevaisuudessa. On mahdollista, että avainhenkilöt jättävät konsernin, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti konsernin taloudelliseen tulokseen ja Solwersin osakkeen arvoon.

Kasvustrategia on vahvasti yhtiön ylimmän johdon vastuulla. Tämä altistaa yhtiön avainhenkilöriskille.

Likviditeettiriski

Yhtiö on ilmoittanut tavoitteekseen pörssilistautumisen, mutta on mahdollista, että se ei toteudu lähitulevaisuudessa tai koskaan. Täten on olemassa riski siitä, että sijoittaja ei pääse luopumaan osakkeistaan suotuisaan hintaan tai lainkaan.

Osinkoriski

Yrityksellä on osinkopolitiikka, jonka tavoitteena on maksaa osinkoina 20–40 prosenttia verojenjälkeisestä tuloksesta, mutta tätä ei voida pitää takeena tulevista osingoista. On mahdollista, että joinain vuosina osinko jää tavoitetta pienemmäksi tai sitä ei jaeta lainkaan.

Laajentumisriski

Merkittävä osa yhtiön kasvustrategiasta perustuu strategisiin yritysostoihin. Vaikka tämä strategia on aiemmin osoittautunut menestyksekkääksi, ei voida taata, että onnistumiset jatkuvat tulevaisuudessa. On esimerkiksi mahdollista, että sopivia ostojen kohteita ei löydy tarpeeksi, tai että jotkin ostot osoittautuvat odotettua epäsuotuisemmiksi. Lisäksi on mahdollista, että konsernin etävalvontapalvelutuotteisiin liittyvä laajenemistavoite ei toteudu koko mittakaavassaan tai lainkaan.

Kilpailuriski

Vaikka Solwersilla on vahva asema asiakkaidensa keskuudessa, on olemassa riski, että kilpailijat onnistuvat valtaamaan merkittävästi markkina-alaa esimerkiksi hintoja laskemalla tai muilla keinoin. Solwers-ryhmän yritykset saattavat epäonnistua voittamaan tarjouskilpailuita tai ne voivat menettää pitkäaikaisia asiakkaita. Tämä voi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan ja sen osakkeen arvoon negatiivisesti.